Από το Δι.Πα.Ε./Πανεπιστημιούπολη Σερρών- Πρόγραμμα Erasmus +/ Ανώτατη Εκπαίδευση ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να μετακινηθούν για σπουδές στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+/ Ανώτατη Εκπαίδευση για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 σε αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα με το οποίο έχουμε συνεργασία, μπορούν να υποβάλουν τις αρχικές τους αιτήσεις από 15-10-2019 έως 31-10-2019.ERASMUS+

Τρίτη – Πέμπτη ώρες 11.00 π.μ.- 13.00 μ.μ. στο πρώηνTμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων Τ.Ε.Ι. /Κ.Μ. (1ος όροφος, γραφείο 6, κ. Σοφία Τσαρούχα ) ή ηλεκτρονικά στο eu@teicm.gr. 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ERASMUS+

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα ERASMUS + έχουν  φοιτητές/τριες που:

 • είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+.

 • είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε  Ίδρυμα  Ανώτατης   Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή μόνιμοι

  • κάτοικοι στην Ελλάδα

  • έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών.

  ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

  1. Να είναι κανονικά εγγεγραμμένοι σε Τμήματα του Δι.Πα.Ε./ Πανεπιστημιούπολης Σερρών προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο Σπουδών.

  2. Να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος Σπουδών

  3. Να έχουν περάσει μαθήματα του πρώτου έτους (Α και Β εξάμηνο) που αντιστοιχούν σε 40 μονάδες ECTS.

  4. Να έχουν πτυχίο  ξένης  γλώσσας. Ως  ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας κρίνεται  το Β2. Η γλωσσική επάρκεια αφορά στη γλώσσα που γίνονται τα μαθήματα στο  Ίδρυμα  υποδοχής. Οι φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Στην τελική επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας.

  5. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος, όπως προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία

  Δικαιολογητικά

  Οι φοιτητές που πληρούν προϋποθέσεις και τα κριτήρια και αφού συμβουλευτούν τις Πανεπιστημιακές συνεργασίες  του ιδρύματός μας καλούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  (α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (επισυναπτόμενο αρχείο)

  (β) Αναλυτική βαθμολογία

  (δ) Αντίγραφα των πτυχίων της ξένης γλώσσας που κατέχουν

  (ε) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

  Για περισσότερες πληροφορίες : https://www.iky.gr/ols , http://erasmusplusols.eu/

  Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

  Iστοσελίδα Erasmus+ Δι.Πα.Ε. / Πανεπιστημιούπολη Σερρών:

  http://erasmusplus.teicm.gr/

  Iστοσελίδα Ι.Κ.Υ. / Εθνική Μονάδα Erasmus+ :

  http://www.iky.gr/erasmuspluska1/anotatiekpaideusika1

  -Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_en.htm

Με πληροφορίες από cm.ihu.gr