Το Υπουργείο Μετανάστευσης ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριακοσίων εβδομήντα ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία έτη.Υπουργείο Μετανάστευσης Προσλήψεις

Yπάρχει η δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου, ως κατωτέρω:Υπουργείο Μετανάστευσης Προσλήψεις

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες δεκαεπτά (217) θέσεις.

Ειδικοτήτων:

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
 • ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξήντα έξι (66) θέσεις.

Ειδικοτήτων:

 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
 • ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
 • ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ογδόντα επτά (87) θέσεις.

Ειδικοτήτων:

 • ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ,
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ,
 • ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ),
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ),
 • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ,
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Οδηγίες ηλεκτρονικής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) στη διεύθυνση https://jobs.migration.gov.gr/login με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet ή με την εγγραφή τους ως χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου διατίθεται η αίτηση. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά (βάσει του άρθρου 46 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α΄ 30.03.2020) στην ίδια εφαρμογή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ του αναπόσπαστου Παραρτήματος Α΄ αυτής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα σε αρχεία .pdf, jpg, ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 17η/11/2020, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 07/12/2020 και ώρα 23.59 μ.μ. (20 ημερολογιακές ημέρες).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα:

email: hr.helpdesk@migration.gov.gr

Τηλέφωνα: 213 136 1367 και 213 136 1255 και ώρες: 10:00 – 12:00

Δείτε εδώ την Προκήρυξη