Η φιλοσοφία του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τα επιστημονικά θεμέλια, τις γνώσεις και τις μεθόδους με τις οποίες σχεδιάζονται και λειτουργούν οι ρομποτικοί αυτοματισμοί στη βιομηχανία και μελετώνται στην έρευνα.

Έτσι ώστε οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου βιομηχανικού και ερευνητικού περιβάλλοντος.

Αντικείμενο Σπουδών

Π.Μ.Σ. Ρομποτικής

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ρομποτικής είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη θεωρία και πράξη των ρομποτικών συστημάτων, όπως αυτά μελετώνται στην έρευνα και εφαρμόζονται στη Βιομηχανία. Σκοποί του προγράμματος είναι:

(α) Η παροχή ολοκληρωμένου γενικού και διεπιστημονικού υποβάθρου στα ρομποτικά συστήματα, που να εξασφαλίζει τη δυνατότητα της επαγγελματικής απασχόλησης στον τομέα της ρομποτικής, στο σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον.

(β) Η εμβάθυνση στις σύγχρονες συναφείς τεχνολογίες και θεωρίες, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή των γνώσεων σε πραγματικά προβλήματα.

(γ) Η παροχή υψηλού επιπέδου ειδικών γνώσεων, στους βασικούς τομείς της ρομποτικής (ρομποτικούς αισθητήρες, κίνηση, αυτονομία, νοημοσύνη και έλεγχο), που θα επιτρέψουν στους απόφοιτους να εργαστούν σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό ή βιομηχανικό περιβάλλον.

Πρόγραμμα Σπουδών

Π.Μ.Σ. Ρομποτικής

Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην έρευνα και την επιστήμη, τις εξελίξεις στην εκπαίδευση στελεχών σε θέματα Ρομποτικής και Βιομηχανικών Αυτοματισμών και τις ανάγκες τους στην άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων ελληνικών και ξένων Α.Ε.Ι. και την ανάγκη προσαρμογής του περιεχομένου και της λειτουργίας του προγράμματος στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

Το Π.Μ.Σ. αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών, που περιγράφονται στη συνέχεια με πλαίσιο αναφοράς το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης:
(α) Μαθήματα κορμού. Είναι συνολικά τέσσερα (4) μαθήματα, που διαμορφώνουν το υπόβαθρο του προγράμματος ειδίκευσης στη Ρομποτική. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με 7,5 μονάδες ECTS.
(β) Μαθήματα κατεύθυνσης. Είναι τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Κάθε μάθημα  κατεύθυνσης ισοδυναμεί με 7,5 μονάδες ECTS.
(γ) Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία. Εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικά στο τελευταίο (τρίτο ή πέμπτο για τους φοιτητές πλήρους ή μερικής φοίτησης, αντίστοιχα) εξάμηνο σπουδών και ισοδυναμεί με 30 μονάδες ECTS.

Διάρκεια Σπουδών

Π.Μ.Σ. Ρομποτικής

Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια επεκτείνεται κατά δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται στα προβλεπόμενα τρία εξάμηνα. Σε περίπτωση οφειλής μαθημάτων ή καθυστέρησης εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, μπορεί να δοθεί παράταση του χρόνου φοίτησης μέχρι δώδεκα μήνες, που θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. μετά από εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή του μεταπτυχιακού φοιτητή. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί επίσης να χορηγήσει αναστολή της φοίτησης, διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μηνών.

Τέλη φοίτησης

Π.Μ.Σ. Ρομποτικής

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα 2400 € για όλη τη διάρκεια των σπουδών, τόσο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης όσο και για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα ισχύσουν όλες οι απαλλαγές που προβλέπονται από τη νέα νομοθεσία, για τους οικονομικά ασθενέστερους (βλέπε υπουργική απόφαση). Επίσης, θα προβλεφθούν υποτροφίες σε φοιτητές που διακρίνονται για την επίδοσή τους.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

  1. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. – Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
  2. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής – Π.Μ.Σ. Τηλεπικοινωνιών
  3. Διοίκηση Επιχειρήσεων: Π.Μ.Σ. Δημόσια Διοίκηση

Με Πληροφορίες Από: Μεταπτυχιακό Ρομποτικής