Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων. Π.Μ.Σ

Σκοποί του προγράμματος Π.Μ.Σ

Mba στη Δημόσια Διοίκηση

Σκοποί του προγράμματος είναι:

α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. Επίσης, της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών & κοινωφελών μονάδων

β) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα διοικητικά τους καθήκοντα. Η ικανότητά τους να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας Δημόσιων Υπηρεσιών και οργανισμών

γ) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.

Πρόγραμμα Σπουδών

Mba στη Δημόσια Διοίκηση

Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην έρευνα και την επιστήμη, τις εξελίξεις στην εκπαίδευση στελεχών σε θέματα διοίκησης δημόσιων οργανισμών και σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων και τις ανάγκες τους στην άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων ελληνικών και ξένων Α.Ε.Ι. και την ανάγκη προσαρμογής του περιεχομένου και της λειτουργίας του προγράμματος στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα.

Ο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.

  • Κατά το Α’ εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί 5 υποχρεωτικά μαθήματα.
  • Κατά το Β’ εξάμηνο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα υποχρεωτικό μάθημα και μπορεί είτε: α) να επιλέξει τα υπόλοιπα 4 μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων της γενικής κατεύθυνσης (οπότε του απονέμεται πτυχίο το οποίο δεν προσδιορίζει κατεύθυνση) είτε β) να επιλέξει 4 μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων της κατεύθυνσης «Διοίκησης & Οργάνωσης Εκκλησιαστικών Μονάδων» οπότε του απονέμεται τίτλος με την αντίστοιχη κατεύθυνση. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες − ECTS.
  • Κατά το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες – ECTS.

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Mba στη Δημόσια Διοίκηση

Το Π.Μ.Σ.  λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.  Οι σπουδές διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών  δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο  διάστημα. Σε περίπτωση οφειλής μαθημάτων ή καθυστέρησης εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να χορηγήσει άδεια αναστολής φοίτησης διάρκειας από ένα ή σε πολύ ειδικές περιπτώσεις μέχρι τρία έτη.

 Με πληροφορίες από: Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση.