Αντικείµενο του ΠΜΣ είναι είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στις Τηλεπικοινωνίες και τα Δίκτυα Η/Υ. Τμήμα Μηχανικών

Με την προσφορά και την προαγωγή εξειδικευμένης γνώσης, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ευρύ επιστημονικό πεδίο των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων Η/Υ. Τμήμα Μηχανικών

Σκοποί του προγράμματος

Π.Μ.Σ. Τηλεπικοινωνιών

(α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικές περιοχές, των οποίων η εξέλιξη βασίζεται στη θεωρία και εφαρμογή των αρχών των Τηλεπικοινωνιών (Telecommunications), των Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Computer Networks) και της Θεωρίας της Πληροφορίας (Information Theory).

(β) Η εμβάθυνση της εφαρμογής μεθόδων και τεχνολογιών με κατάλληλο λογισμικό και υλισμικό για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.

(γ) Η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων, απαραίτητων για την εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα σε θέσεις σχετικές με τις Τηλεπικοινωνίες και τα Δίκτυα Η/Υ.

Περιγραφή του Προγράμματος Σπουδών

Π.Μ.Σ. Τηλεπικοινωνιών

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των µεταπτυχιακών µαθηµάτων καθώς και σε εκπόνηση µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας.

Για το Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης οι µεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν συνολικά οκτώ (8) προσφερόμενα µαθήµατα. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε µαθήµατα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) μεταφερόμενες ευρωπαϊκές πιστωτικές µονάδες (European Credit Transfer System – ECTS) ανά εξάµηνο σπουδών. Κάθε µάθηµα αντιστοιχεί σε επτάμιση (7.5) πιστωτικές µονάδες ECTS. Κατά το 3ο εξάµηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες ECTS.

Για την απόκτηση Μ.∆.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές µονάδες ECTS. Tο αναλυτικό πρόγραµµα µαθηµάτων για το Π.Μ.Σ. µερικής φοίτησης είναι το ίδιο µε το αντίστοιχο πρόγραµµα πλήρους φοίτησης, µε τη διαφορά ότι ο µεταπτυχιακός φοιτητής µερικής φοίτησης παρακολουθεί και εξετάζεται σε δύο (2) µαθήµατα από τα προσφερόµενα, αντίστοιχα, στο πρώτο και δεύτερο Εξάµηνο του προγράµµατος σπουδών πλήρους φοίτησης. Η διπλωµατική εργασία για τον φοιτητή µερικής φοίτησης ανατίθεται στο 5ο εξάµηνο φοίτησης του.

Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης για τα τρία εξάμηνα, ανέρχονται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€2.400). Τα τέλη φοίτησης μπορούν να καταβληθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη του κάθε εξαμήνου. Μέχρι ποσοστού 30% των εισακτέων φοιτητών, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2018 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή. Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:
Γραμματεία του “Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Τηλεποικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ”

Επικοινωνία

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Γραμματεία Μεταπτυχιακού στις Τηλεπικοινωνίες
Τέρμα Μαγνησίας
62124, Σέρρες
Ελλάδα
Κιν: (+30) 697 244 2272 (Σ. Τσίτσος, Διευθυντής Προγράμματος)
Τηλ: (+30) 23210 49341
email: s.tsitsos@teicm.gr
email: evi@teicm.gr

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

  1. Διοίκηση Επιχειρήσεων: Π.Μ.Σ. Δημόσια Διοίκηση
  2. Διοίκηση Επιχειρήσεων: Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
  3. Διοίκηση Επιχειρήσεων: Π.Μ.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Με Πληροφορίες Από: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τηλεπικοινωνίες και τα Δίκτυα Υπολογιστών