Πρακτική Άσκηση – ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΩΝ: Αιτήσεις Για Το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23

0
295

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (2η Πρόσκληση χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-2023).Πρακτική Άσκηση   

Από τη Δευτέρα 28/11/2022 έως και τη Δευτέρα 12/12/2022 θα δέχεται η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης αιτήσεις για την συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα. 

Αφορά τους φοιτητές/τριες που παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» MIS 5184460 (ΕΣΠΑ 2014-20) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Δικαιολογητικά

  1. Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός τους, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έναρξη πρακτικής.
  2. Έντυπα αίτησης Πρακτικής Άσκησης (κατεβάστε τα έντυπα εδώ).
  3. Αναλυτική Βαθμολογία.
  4. Προσωπικό εκκαθαριστικό δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 (εφόσον υποβάλετε φορολογική δήλωση) ή φωτοτυπία της 1ης και της 4ης σελίδας του έντυπου Ε1 φορολογικού έτους 2021 των γονέων (σε περίπτωση που δεν υποβάλετε φορολογική δήλωση).
  5. Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με τα στοιχεία IBAN & δικαιούχος.
  6. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν και την ηλεκτρονική αίτηση έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των έντυπων αιτήσεων όπως ορίζεται παρακάτω. Στην φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης υπάρχει συγκεκριμένη ενότητα όπου θα πρέπει να μεταφορτώσετε (upload) σε μορφή pdf τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.

Αιτήσεις, μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ξεπεράσει τις εγκεκριμένες θέσεις ανά Πρόγραμμα Σπουδών θα υπάρξουν κριτήρια αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα της ανακοίνωσης (βλέπε συνημμένο αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ).

Οι φορείς υποδοχής θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ