Η Α.Σ.Ο.Ε.Ε. , είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο της επικράτειας με καθαρά οικονομική ταυτότητα. Οι σχολές και τα τμήματά της εξειδικεύονται στην επιστήμη των οικονομικών εξάγοντας επιστήμονες πολύ υψηλού επιπέδου.

Πληροφορίες για την Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1935-36, όταν εκλέχθηκε ο πρώτος Πρύτανης (Καθηγητής Εμπορικής Οικονομίας Α. Σπουργίτης), το Πανεπιστήμιο ήταν υπό την εποπτεία και επιχορήγηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και διοικούνταν από τον Γενικό Διευθυντή και το Συμβούλιο της Σχολής.

Η οργάνωση και η λειτουργία του Ιδρύματος διέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Ν 4009/2011, όπως ισχύει). Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τότε ΑΣΟΕΕ) υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Έρευνα στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τα Ερευνητικά Εργαστήρια αποτελούν έναν βασικό άξονα της έρευνας που διεξάγεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουν ως σκοπό την εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας και την αύξηση των γνώσεων που δημιουργείται από ερευνητικές ομάδες με κοινά ή συμπληρωματικά ερευνητικά ενδιαφέροντα. Επίσης, τα Ερευνητικά Εργαστήρια συντελούν αφενός στη δημιουργία ενός ελκυστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με συνέργειες με τα άλλα εργαστήρια και αφετέρου στην εκπόνηση υψηλής ποιότητας διδακτορικών διατριβών, καθώς και στην ερευνητική ανάδειξη νέων μελών Διδακτικού Προσωπικού με υψηλά προσόντα.

Κάθε Εργαστήριο ανήκει και λειτουργεί σε συγκεκριμένο Τμήμα του ΟΠΑ, υποστηρίζει τις ερευνητικές προτεραιότητες και πρωτοβουλίες του Τμήματος (ή Τμημάτων όπου και ανήκουν τα μέλη του Εργαστηρίου), συμβάλλει κατά το δυνατόν στην ικανοποίηση διδακτικών αναγκών του Τμήματος και το αντικείμενό του σχετίζεται άμεσα με τις κατευθύνσεις ή γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Σχολές και Τμήματα της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1. Σχολή Οικονομικών Επιστημών

2. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

3. Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Με Πληροφορίες Από: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών