Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 6ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Εφαρμοσμένη Πληροφορική”.Μεταπτυχιακό Π.Μ.Σ. 

O έκτος κύκλος σπουδών θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020 και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Πανεπιστημιούπολη Σερρών (πρώην Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας).Μεταπτυχιακό Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής
ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει
αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 35.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 26 Αυγούστου έως 25 Σεπτεμβρίου 2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (msc_informatics@ihu.gr) είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών:

Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Πληροφορική»
Πανεπιστημιούπολη Σερρών,
Τέρμα Μαγνησίας,
62124, Σέρρες

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε είτε στην Γραμματεία του
Τμήματος (τηλ.:2321049341) είτε στον κ. Δημήτριο Βαρσάμη (τηλ.:2321049381,
κιν.:6932265497)

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα, τη δομή και το
περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα (http://mscinformatics.ihu.gr/)
και στη Γραμματεία του Προγράμματος (e-mail: l: msc_informatics@ihu.gr)

Δείτε αναλυτικά ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΦΟΙΤΗΤΩΝ_2020_21.pdf

Με πληροφορίες από https://cm.ihu.gr/index.php?id=5711