Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προσφέρει παράλληλα με τα προπτυχιακά προγράμματα και μία ποικιλία προγραμμάτων, σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Αντικείμενο των Προγραμμάτων  Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων, και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

Η φιλοσοφία των Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσουν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους. Βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση, ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων τους.

Τα προγράμματα που προσφέρονται αυτή τη στιγμή ανά τμήμα 

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στον επιστημονικό χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.

Το (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων». Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 81017/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2012/17-09-2009).

Το Πρόγραμμα προσφέρεται με τη δυνατότητα πλήρους ή/και μερικής φοίτησης. Διάρκειας τριών ή πέντε εξαμήνων αντίστοιχα και αναπτύσσεται σε τρεις κατευθύνσεις: (α) Γενικό M.B.A., (β) Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και (γ) Κοστολόγηση και Ελεγκτική.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Ειδικότερα στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων, της κοστολόγησης και της ελεγκτικής.

Σκοποί του προγράμματος είναι

 1. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων. Με έμφαση στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων, της κοστολόγησης και της ελεγκτικής.
 2. Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών. Ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 3. Η προετοιμασία στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις.
 4. Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων και της τεχνολογίας και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση των ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων.

Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2012–2013, σύμφωνα με το ΦΕΚ 876/20-03-2012 και τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-06-2008, τεύχος Α’) περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού απευθύνεται σε νέους αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. που προσβλέπουν σε μία επιτυχημένη επιχειρηματική ενασχόληση ή επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο του τουρισμού. Επίσης, αφορά όσους ήδη εργάζονται στο χώρο του τουρισμού και επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες και σύγχρονες γνώσεις και ικανότητες, να επαναπροσδιορίσουν την καριέρα τους ή να της δώσουν μία νέα ώθηση.

Η φυσιογνωμία και η δομή του προγράμματος έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τάσεις στο χώρο του τουρισμού, τόσο σε σχέση πρακτικά-διαχειριστικά, όσο και επιστημονικά ζητήματα, τις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης στελεχών στις επιχειρήσεις φιλοξενίας και τουρισμού, και τις γενικές προδιαγραφές αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων.

Στόχος

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να μεταδώσει στους φοιτητές αφενός τις βασικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων. Αφετέρου εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην διοίκηση των επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού. Με απώτερο σκοπό να προετοιμάσει διοικητικά στελέχη, ικανά να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες των επιχειρήσεων του τομέα φιλοξενίας και τουρισμού.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το MBA in Hospitality and Tourism παρέχει στους φοιτητές:

 1. ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών,
 2. πρακτικές συμβουλές και εξατομικευμένη καθοδήγηση από έμπειρους καθηγητές στον χώρο του τουρισμό,
 3. δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ή τουριστικούς οργανισμούς της χώρας.
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση» και κατεύθυνση «Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015–2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 65727/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1182/08-05-2014, τεύχος Β’) και την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 2803/22-12-2015) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-06-2008, τεύχος Α΄) περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στον επιστημονικό χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.

Σκοποί του προγράμματος είναι

 1. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της δημόσιας διοίκησης καθώς και της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών & κοινωφελών μονάδων
 2. Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα διοικητικά τους καθήκοντα και ικανών να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας Δημόσιων Υπηρεσιών και οργανισμών
 3. Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.

Β. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει τίτλο «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση» και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση». Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Εκ των οποίων το τρίτο αποτελεί χρόνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2009-2010 και σήμερα είναι σε εξέλιξη.

Σκοπός

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης. Οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης  με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών και του δημόσιου τομέα και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Γ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής προσφέρει από το Φθινόπωρο του 2016 μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τηλεπικοινωνίες».

Οι στόχοι αυτού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι

 1. να προαγάγει το γνωστικό πεδίο των αποφοίτων και να αναπτύξει τις ερευνητικές τους δεξιότητες σε επιστημονικούς τομείς. Όπου σχετίζονται με το πεδίο των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής.
 2. να επικαιροποιήσει και να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελματιών. Όπου εργάζονται ήδη στον τομέα των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου τομέα Επικοινωνιών και της Πληροφορικής.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής οργανώνει και λειτουργεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική.», σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 924/26-3-2015 απόφασης του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορι-κής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική») (ΦΕΚ τ.Β: 620/15-4-2015) και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές».

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική. Μέσω της παραγωγής και μετάδοσης εξειδικευμένης γνώσης, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της εφαρμοσμένης πληροφορικής.

Η φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τα επιστημονικά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή μάθηση και προσωπική βελτίωση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.

Οι στόχοι αυτού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι

 1. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικές περιοχές στον τομέα της εφαρμοσμένης πληροφορικής.
 2. Η συνθετική προσέγγιση υλικού, μεθοδολογίας και λογισμικού για την παραγωγή ολο-κληρωμένων λύσεων.
 3. Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμέ-νων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών, ικανών να στελεχώσουν τον ιδιωτικό, δημό-σιο και ακαδημαϊκό τομέα.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ρομποτική» (MSc in Robotics), σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 2966/07-09-2016 απόφασης του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, με τίτλο «Ρομποτική») (ΦΕΚ 2944/16-9-2016) και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 «Θεσµικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές».Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ρομποτικής είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη θεωρία και πράξη των ρομποτικών συστημάτων, όπως αυτά μελετώνται στην έρευνα και εφαρμόζονται στη Βιομηχανία.

Σκοποί του προγράμματος είναι

 1. Η παροχή ολοκληρωμένου γενικού και διεπιστημονικού υποβάθρου στα ρομποτικά συστήματα, που να εξασφαλίζει τη δυνατότητα της επαγγελματικής απασχόλησης στον τομέα της ρομποτικής, στο σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον.
 2. Η εμβάθυνση στις σύγχρονες συναφείς τεχνολογίες και θεωρίες, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή των γνώσεων σε πραγματικά προβλήματα.
 3. Η παροχή υψηλού επιπέδου ειδικών γνώσεων, στους βασικούς τομείς της ρομποτικής (ρομποτικούς αισθητήρες, κίνηση, αυτονομία, νοημοσύνη και έλεγχο), που θα επιτρέψουν στους απόφοιτους να εργαστούν σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό ή βιομηχανικό περιβάλλον.

Δ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις». Τα μαθήματα (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή) οργανώνονται με στόχο την συστηματική προσέγγιση δύο επί μέρους ειδικεύσεων/κατευθύνσεων: «Ενισχύσεις και Επανάχρηση Κτιρίων» και «Πληροφοριών Γης και Αστικών Αναπλάσεων» (ΦΕΚ 3261/τ Β΄/11-10-2016).

Αντικείμενο του διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις» είναι η ενίσχυση της τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας διεπιστημονικής γνώσης στους τομείς του υφιστάμενου κτιριακού και αστικού αποθέματος.

Η αντιμετώπιση των αντικειμενικά πολυδιάστατων θεμάτων και προβλημάτων υφισταμένων κτιρίων και αστικού ιστού, είναι όσο ποτέ επίκαιρη. Από την μικρή στην μεγάλη κλίμακα και τανά- παλιν ο αστικός χώρος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται κατακερματισμένος, αλλά ως αντικείμενο μιας ευρύτερης και ενιαίας θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης.

Οι αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις είναι προφανείς και η σύνδεση τους αναγκαία. Η διαμόρφωση επιστημόνων με εξειδίκευση σε ζητήματα επεμβάσεων απαντά σε ευρύτερες οικονομοτεχνικές ανάγκες της εποχής μας και συμβάλλει στην βιωσιμότητα και επιλεξιμότητα σχετικών μελετών και προτάσεων.

Σκοποί του προγράμματος είναι

 1. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην επιστημονική περιοχή της κτιριακών και αστικών επεμβάσεων.
 2. Η παρουσίαση υπαρχόντων και νέων υλικών, μεθόδων και τεχνολογιών για την εύρεση ολοκληρωμένων λύσεων σε υπάρχουσες και πληγείσες κατασκευές και σε ευρύτερα αστικά σύνολα.
 3. Η παραγωγή εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλού επιπέδου γνώσεων, ικανών να στελεχώσουν τον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

Ε. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ προσφέρει ένα καινούργιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (MSc in Renewable Energy Systems: Design, Development and Optimization). Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2013 – 2014 και για τα επόμενα οκτώ χρόνια.

Αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ είναι η παραγωγή, προαγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας, λειτουργικών εργαλείων και μεθοδολογίας, καθώς επίσης και πρωτότυπων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστημονική περιοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με έμφαση στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση συστημάτων και διατάξεων αξιοποίησής τους.

Οι στόχοι αυτού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι:
 1. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς, πρώτης γραμμής ενδιαφέροντος επιστημονικές περιοχές, οι οποίες αφορούν στο μηχανολογικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστημάτων και διατάξεων απαγωγής και εκμετάλλευσης της ενέργειας που προέρχεται από πηγές φιλικές προς το περιβάλλον.
 2. Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές μονάδες των φορέων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.
 3. Ο εφοδιασμός νέων επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ούτως ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην προστασία του κλίματος, μέσω προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
 4. Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών με σαφή γνώση των σύγχρονων τάσεων της Μηχανολογικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας, και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ούτως ώστε τα εν λόγω στελέχη να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων στον τομέα της ενέργειας.

ΣΤ. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Επιστήμη της Εφοδιαστικής», σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 146235/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2532/23-09-2014) και τις διατάξεις του ν.3685/2008 (Α΄ 148) περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Επιστήμη της Εφοδιαστικής».

Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος είναι

 1. Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο και στόχο να παρέχει στους φοιτητές του προωθημένες γνώσεις σε επιστημονικά πεδία της Επιστήμης της Εφοδιαστικής που έχουν σχέση με την Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διοίκησης Logistics των επιχειρήσεων και οργανισμών. Ειδικότερα το ΠΜΣ έχει ως στόχους, αφενός μεν, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις που αφορούν στο σύστημα Logistics των επιχειρήσεων και οργανισμών, και αφετέρου δε, την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την Επιστήμη της Εφοδιαστικής.
 2. Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση που θα οδηγήσει στην εξειδίκευση επιστημόνων που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα βασικών σπουδών, στον τομέα της Εφοδιαστικής.
 3. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αναμένεται να απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις του συστήματος Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης και οργανισμού, σε επιχειρηματικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, είτε κατασκευαστικές/μεταποιητικές, είτε παροχής υπηρεσιών.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Κτηριακές Υποδομές του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης Kαι Σχεδιασμού Αντικειμένων

Με Πληροφορίες Από: www.teicm.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here