Άρχισε τη λειτουργία της στη Πανεπιστημιούπολη Σερρών η δομή ΣΤΗΡΙΖΩ.Λειτουργία Δομής

Αφορά την υποστήριξη φοιτητών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (Ε.Κ.Ο.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Αποτελεί τμήμα του έργου “υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας”. Στον άξονα προτεραιότητας “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ” του επιχειρησιακού προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014-2020”.Λειτουργία Δομής

Η δομή ΣΤΗΡΙΖΩ διαρθρώνεται σε δύο συνεργαζόμενες ενότητες, το Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου (ΓΕΕ) και την Μονάδα Προσβασιμότητας (ΜοΠρο), με διακριτούς στόχους η κάθεμιά. Κοινός στόχος των δύο ενοτήτων είναι η “αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των σπουδαστών από ευαίσθητες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις”, κάνοντας χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και παρεμβάσεων.

Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου (ΓΕΕ)

Το Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου (ΓΕΕ) ενισχύει προπτυχιακούς φοιτητές του πρώην ΤΕΙ/ΚΜ στις πόλεις Σέρρες, Κατερίνη και Κιλκίς βάσει κοινωνικών, οικονομικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων. Με σκοπό να μην εγκαταλείψουν τις σπουδές τους για λόγους αδυναμίας κάλυψης του κόστους στέγασης. Οι υποτροφίες διαφοροποιούνται από το στεγαστικό επίδομα που καταβάλλεται από το κράτος εισάγοντας το κριτήριο της ακαδημαϊκής επίδοσης τα δύο τελευταία εξάμηνα πριν την λήψη της υποτροφίας με στόχο την επιβράβευση της προσπάθειας που έχει ήδη καταβληθεί.

Ποιοι φοιτητές και φοιτήτριες ωφελούνται από το ΓΕΕ

Όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές/φοιτήτριες, που σπουδάζουν σε Τμήματα των Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για επιδότηση ενοικίου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να αξιολογούνται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ).Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας περιγράφονται στις αντίστοιχες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά καταθέτονται στην online πλατφόρμα enoikio.cm.ihu.gr

Η Μονάδα Προσβασιμότητας (ΜοΠρο)

Στόχος της Μονάδας Προσβασιμότητας του ΔΙΠΑΕ είναι η ενημέρωση και υποστήριξη των φοιτητών/φοιτητριών με αναπηρίες και_ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) και των διδασκόντων/ουσών τους για τις υποστηρικτές τεχνολογίες και τις δυνατότητες πρόσβασης σε συγγράμματα για εντυπο – ανάπηρους. Και γενικότερα με δράσεις που υποστηρίζουν την προσβασιμότητα των ΦμεΑ (ως ευπαθή κοινωνική ομάδα/ΕΚΟ)στη φοιτητική ζωή και την ακαδημαϊκή ζωή. Οι υπηρεσίες της Μονάδας Προσβασιμότητας ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των ΦμεΑ όπως αυτές προκύπτουν κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η μονάδα συνεργάζεται με την Πολυτροπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη για εντυπο-αναπήρους που έχει δημιουργήσει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) https://amelib.seab.gr/. Ενθαρρύνει τη δημιουργία δικτύου εθελοντών φοιτητών και καθαγητών για υποστήριξη με εντυπο – αναπηρία.

Ποιοι φοιτητές και φοιτήτριες ωφελούνται από την ΜοΠρο

Φοιτητές με

  • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία κα)
  • σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα,
  • αισθητηριακές αναπηρίες (οπτική αναπηρία, κώφωση/βαρηκοΐα),
  • κινητικές αναπηρίες,
  • προβλήματα λόγου και ομιλίας.

deltio_typou_stirizo.pdf