Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει 18 νέες θέσεις εργασίας για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων του Δικτύου της.Εθνική Τράπεζα Tης Ελλάδος

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή νόμιμα αναγνωρισμένου της αλλοδαπής.Εθνική Τράπεζα Tης Ελλάδος

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις θέσεις που προκηρύσσονται, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, τα απαραίτητα προσόντα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων καθώς και τους όρους πρόσληψης, θα βρείτε στην Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού.

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α – Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμο
τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ ή ΑΤΕΕΝ.
2Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος, εφόσον δεν έχει στην κατοχή του το πτυχίο αλλά έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δύναται νασυμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, επισυνάπτοντας στην αίτηση συμμετοχήςτου, αντί τίτλου, σχετική βεβαίωση του φορέα περί ολοκλήρωσης σπουδών.

2. Να έχουν πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Καλή Γνώση).Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, μέχρι τέλους τρέχοντος έτους.

4. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου στον οποίο ανήκει το Κατάστημα, επισυνάπτοντας στην αίτηση συμμετοχής:
– Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου και
– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου, στην οποία θα αναγράφεται η μόνιμη
κατοικία του, καθώς και η δέσμευσή του περί 5ετούς απασχόλησής του στο Κατάστημα του
Δήμου για το οποίο υπέβαλλε αίτηση, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Ε Π Ι Θ Υ Μ Η Τ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α

1. Μεταπτυχιακός τίτλος.
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου C2).
3. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών (Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Γερμανικά).
4. Προϋπηρεσία στον Τραπεζικό Τομέα.

Υ Π Ο Β Ο Λ Η  Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στη διεύθυνση www.nbg.gr επισυνάπτοντας σε μορφή pdf:

  • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
  • αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο
  • τίτλους σπουδών,
  • βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου
  • υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπως αυτή περιγράφεται στα Απαραίτητα Προσόντα Ι.4.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από 24.11.2020 έως και 02.12.2020.