Δικαίωμα στη δωρεάν σίτιση έχουν όλοι οι ενεργοί φοιτητές, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα.Δωρεάν Σίτηση Φοιτητών

Επίσης δικαίωμα δωρεάν σίτισης έχουν και οι εγγεγραμμένοι, ως φιλοξενούμενοι, φοιτητές στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Αυτοί που προέρχονται από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας.Δωρεάν Σίτηση Φοιτητών

 Προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης:Δωρεάν Σίτηση Φοιτητών

• Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από
τις αντίστοιχες Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην εκκαθαριστικά
σημειώματα) του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα έτους 2019), δεν υπερβαίνει
τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο
τέκνο.Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός προπτυχιακός φοιτητής. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτόπροσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για καθέναν από αυτούς.Δωρεάν Σίτηση Φοιτητών

• Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από
τις αντίστοιχες Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην εκκαθαριστικά
σημειώματα) του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα έτους 2019) δεν υπερβαίνει τις
σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προκειμένου για οικογένεια με παιδιά, το ποσό
αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

• Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών, των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως
προκύπτει από την αντίστοιχη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην
εκκαθαριστικό σημείωμα) του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα έτους 2019), δεν
υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημαΔωρεάν Σίτηση Φοιτητών

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή
τεκμαρτό. Καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του
ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή.

Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό
ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή
φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των
ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.

Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές
κατοικούν μόνιμα στο Δήμο που έχει την έδρα του το Τμήμα φοίτησης.

Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής
δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτως ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του
εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει
επίδομα ανεργίας.

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγος του/της,
εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης,
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) περί μη υποχρέωσης υποβολής
δήλωσης.

ΠροτεραιότηταΔωρεάν Σίτηση Φοιτητών

Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες, τότε δωρεάν σίτιση θα χορηγηθεί, κατά προτεραιότητα, σε όσους φοιτητές εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες.

• Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι και τέκνα αυτών.

• Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου πολυμελούς οικογένειας με
τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή
υιοθετηθέντα.

• Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, , εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου,μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή πρώην Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.

• Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν
υπερβεί το 25οέτος της ηλικίας τους.

• Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη
αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας
τους.

• Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή
νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία
Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά
προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.

• Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες. Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

 Δικαιολογητικά για δωρεάν σίτισηΔΙ.ΠΑ.Ε 

1. ΑΙΤΗΣΗ, η οποία συμπληρώνεται από το φοιτητή και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

2. Βεβαίωση σπουδών.

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (η έκδοσή του μπορεί να γίνει από
την Ιστοσελίδα gov.gr).

4. Αντίγραφα Δελτίου Αστυνομικής και Φοιτητικής Ταυτότητας του φοιτητή.

5. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας,
από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο
οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του τελευταίου οικονομικού έτους. Το εκκαθαριστικό θα πρέπει να είναι του γονέα όταν ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου εφόσον είναι έγγαμος ή άγαμος άνω των 25 ετών.

7. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα
του/της αδελφού/ής στην περίπτωση που εμπίπτει στην κατηγορία φοιτητές με
αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών.

8. Στην περίπτωση άνεργου γονέα, βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το
υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

9. Για τους πολύτεκνους πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων
Ελλάδος.

10. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα
πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης,
εάν ο φοιτητής ή μέλη της οικογένειάς του εμπίπτουν στην κατηγορία πάσχοντες από
σοβαρές ασθένειες.

11. Για μονογονεϊκή οικογένεια, ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή.

12. Για ορφανούς φοιτητές, ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.

13. Οι Κύπριοι φοιτητές θα καταθέτουν βεβαίωση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας τους. Σε αυτό θα φαίνεται το οικογενειακό
εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2019.

14. Οι αλλοδαποί και οι φοιτητές τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού θα επισυνάπτουν
βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της χώρας τους. Θα είναι επίσημα
μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό
εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2019.

15. Οι αλλοδαποί υπότροφοι φοιτητές θα επισυνάπτουν βεβαίωση χορήγησης
υποτροφίας, ακαδημαϊκού έτους 2020- 2021.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Μπορείς ακόμη να διαβάσεις

Φοιτητική Στέγη: Χρήσιμες Συμβουλές Για Τους Φοιτητές

Φοιτητική Σίτιση: Όλα Όσα Πρέπει Να Γνωρίζεις