ΔΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ: Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα Των Αποφοίτων

0
2017

Στους σκοπούς του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλαμβάνεται η εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης. (ν.4115/2013).ΔΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ

Ο όρος «επαγγελματικά δικαιώματα», σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, αναφέρεται στο δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες, νομοθετικά ρυθμιζόμενες, επαγγελματικές δραστηριότητες.ΔΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ

Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είναι δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αυτών της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ήτοι των αποφοίτων των I.E.Κ., με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα.ΔΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ

Τονίζεται ότι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν χορηγεί άδειες άσκησης επαγγέλματος για καμία επαγγελματική δραστηριότητα. Αυτές εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι προϋποθέσεις για την άσκηση ενός επαγγέλματος (άδεια άσκησης επαγγέλματος, καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων) εξαρτώνται από την κατηγορία, στην οποία ανήκει το κάθε επάγγελμα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες των ειδικοτήτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), των πιστοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται τις πρόσθετες προϋποθέσεις και το νομοθετικό πλαίσιο, από το οποίο κατοχυρώνονται οι απόφοιτοι των ΙΕΚ, θα βρείτε παρακάτω:

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΙΕΚ Νόμου 2009 του 1992

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΙΕΚ Νόμου 4186 του 2013

Περισσότερες πληροφορίες στο www.eoppep.gr