Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας είναι ένα σύγχρονο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) και ανήκει στον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Προέκυψε από τη συγχώνευση του πρώην ΤΕΙ Λαμίας και του πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας. Χωροταξικά έχει την έδρα του στη Λαμία και παραρτήματα στη Χαλκίδα, τη Θήβα, το Καρπενήσι και την Άμφισσα.

Η αποστολή του ιδρύματος

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, έχει ως αποστολή:

 1. να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζει τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο,
 2. να προσφέρει ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλλει στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια,
 3. να αναπτύσσει την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να μεριμνά για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και να διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών,
 4. να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και να προωθεί τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής,
 5. να προωθεί τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων του, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και
 6. να συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Επιτροπή Ερευνών

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών περιλαμβάνουν:

 • τη χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του ιδρύματος και τις συναφείς ενέργειες,
 • την έγκριση, αποδοχή, διάθεση κονδυλίων για την υλοποίηση των έργων,
 • την κατάρτιση ετήσιων οικονομικών και επιστημονικών προγραμματισμών και απολογισμών,
 • την εξασφάλιση της λειτουργίας του «Ειδικού Λογαριασμού».

Σχολές και τμήματα

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

1.Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

2.Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

3.Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

4.Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

 1. Τ.Ε.Ι. Κρήτης
 2. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
 3. Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Με πληροφορίες από: Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας