Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ιδρύθηκε μετά τη συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Πάτρας και του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Αποτελεί ανεξάρτητο και αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο ανήκει στην ανωτάτη εκπαίδευση.

 Μονάδα διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αποστολή της ΜΟ.ΔΙ.Π του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. είναι ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος, βάσει των κριτηρίων / στόχων που θέτει η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Ως στόχο η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένο Συστήματος Ποιότητας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας που θα ανταποκρίνεται στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες του Ιδρύματος, το οποίο θα είναι ταυτόχρονα συμβατό με τις απαιτήσεις του Εθνικού Θεσμικού Πλαισίου για την αξιολόγηση των Ανώτατων και Ανώτερων Ιδρυμάτων.

Έρευνα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Τα κονδύλια προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης. Επίσης, έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών. Ακόμα καλύπτει την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών με πιστώσεις από το αποθεματικό των Ε.Λ.Κ.Ε. προς όφελος του ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.

Σχολές και τμήματα

1.Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας

  1. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας

  1. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Και Τεχνολογίας Τροφίμων Και Διατροφής

  1. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

  1. T.E.I. Κεντρικής Μακεδονίας
  2. Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
  3. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Με Πληροφορίες Από: Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας