Η ποιότητα υποστηρίζει και ενισχύει το Πανεπιστήμιο στην επίτευξη του οράματός του.

Οι βασικές αρχές που διατυπώνονται στο κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας.

Όραμα και Αποστολή

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Με βάση τη νομοθεσία της Ελλάδας αλλά και τις αρχές της ακαδημαϊκής προόδου και κοινωνικής ανάπτυξης, το όραμα και η αποστολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπως προσδιορίζονται από τις Πρυτανικές Αρχές και τη Σύγκλητο συνοψίζονται στα εξής σημεία:

 • Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της παραγωγής νέας γνώσης
 • Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προγραμμάτων σπουδών
 • Παροχή ενισχυτικών υπηρεσιών στους φοιτητές αλλά και στους απόφοιτους
 • Ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου
 • Υποστήριξη όλων των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
 • Σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία και ουσιαστική συμβολή στην κοινωνική συνοχή
 • Στήριξη των φοιτητών στην αναζήτηση ποιοτικών επαγγελματικών διεξόδων
 • Δημιουργία κουλτούρας γόνιμου διαλόγου και σεβασμού στη διαφορετικότητα σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα
 • Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
 • Συμπαράσταση σε όλες τις Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες

Έρευνα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχονται από την κείμενη νομοθεσία για την ενθάρρυνση της επιστημονικής και ερευνητικής  δραστηριότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού με στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης εκπαίδευσης και έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 1. Δυνατότητα συμμετοχής του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ερευνητικά προγράμματα.
 2. Συγκρότηση ερευνητικών ομάδων και Δικτύων Έρευνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 3. Συγκρότηση Ερευνητικών Εργαστηρίων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για την επιστημονική συγγραφική δραστηριότητα των ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά κατά την πενταετία 2008-2012, η ερευνητική προσπάθεια που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει σημαντική απήχηση. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατέχει ποσοστιαία την 1η θέση πανελλαδικά σε δημοσιεύσεις που κατατάσσονται στο 1% παγκοσμίως των δημοσιεύσεων με το υψηλότερο ποσοστό απήχησης.

Σχολές και Τμήματα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1.Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας

2.Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

3.Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

• Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

• Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

4.Σχολή Καλών Τεχνών 

5.Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής

6.Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων

7.Σχολή Διοίκησης

8.Σχολή Επιστημών Υγείας

9.Σχολή Μηχανικών

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Με Πληροφορίες Από: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου