Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, παρέχει στους φοιτητές υψηλή γνώση και μόρφωση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διαθέτει. Παρακάτω θα βρεις αναλυτικές πληροφορίες για το ίδρυμα.

Γενικές πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αναπτύσσεται με σταθερά βήματα και θέτει τις βάσεις για την εθνική και διεθνή ακαδημαϊκή του καταξίωση. Αποτελείται από την Παιδαγωγική Σχολή, η Σχολή Καλών Τεχνών και την Πολυτεχνική Σχολή. Αυτές  πρωτοπορούν στους τομείς δραστηριοποίησής τους και έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα αναγνώρισης και καταξίωσης του έργου τους μέσα από την επίμονη και επίπονη προσπάθεια των μελών τους.

Παρά τη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας, υπάρχει σθεναρή βούληση να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι και να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό οι ευκαιρίες, έτσι ώστε το Πανεπιστήμιό μας να συνεισφέρει με όλες του τις δυνάμεις στην επίτευξη των στόχων του που είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της αξίας των Πτυχίων και των Διπλωμάτων των αποφοίτων μας, η προώθηση της επιστημονικής έρευνας καθώς και η ευημερία και η πνευματική αναβάθμιση της περιοχής και της χώρας μας.

Έρευνα στο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ένας από τους βασικούς στόχους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι και η δημιουργία νέας γνώσης μέσα από την προαγωγή της επιστημονικής Έρευνας. Η ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, όπως αυτή στηρίζεται από το έμψυχο υλικό και από την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την αναβάθμιση και του επιπέδου της Διδασκαλίας και της Εκπαίδευσης.

Ερευνητικά προγράμματα διεξάγονται στο Ίδρυμα είτε με πόρους δικούς του, είτε χρηματοδοτούμενα από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Χρηματοδοτούνται και από άλλους φορείς του Δημοσίου, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ιδιωτικούς φορείς (επιχειρήσεις). Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων επιτυγχάνονται διμερείς ή πολυμερείς διακρατικές συνεργασίες με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς, στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και σε τρίτες χώρες.

Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

1. Παιδαγωγική Σχολή

2. Σχολή Καλών Τεχνών

3. Πολυτεχνική Σχολή

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Πανεπιστήμιο Αγαίου

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Με Πληροφορίες Από: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας