Οι σπουδές στα Τμήμα και τις Σχολές του Πανεπιστημίου ακολουθούν τις γενικές κατευθύνσεις του θεσμικού πλαισίου για την ακαδημαϊκή διδασκαλία στην Ανώτατη Εκπαίδευση και σε γενικώς τα μαθήματα στο Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Πληροφορίες για το Ίδρυμα

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου καταρτίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου πλαισίου με τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί.Το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος οδηγεί στη λήψη ενιαί­ου πτυχίου. Σε ορισμένα Τμήματα το ενιαίο πτυχίο περιλαμβά­νει και κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις.Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατατάσσονται σε Υποχρεωτικά Μαθήματα και σε Μαθήματα Επιλογής.

Το πρό­γραμμα προπτυχιακών σπουδών κάθε Τμήματος επανεξετά­ζεται και καθορίζεται τον Απρίλιο κάθε έτους με απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης -ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος κάθε Τμήματος, η οποία κωδικοποιεί τις προτά­σεις των οικείων Τομέων-. Με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους τα Τμήματα ανακοινώνουν το πρόγραμμα σπουδών του επόμε­νου ακαδημαϊκού έτους.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου μπορούν να περιλαμβάνουν στο ατομικό πρόγραμμα σπουδών τους, ως μαθήματα εκτός Τμήματος (Μ.Ε.Τ.), μαθήματα που επιλέγουν από άλλα Τμήματα του Παντείου ή άλλου Πανεπιστημίου με το οποίο συνεργάζεται το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η επιλογή των Μ.Ε.Τ. γίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζει το Τμήμα που υπάγεται ο φοιτητής.

Έρευνα και Μελέτες

Πανεπιστήμιο Παντείου

Η δραστηριότητα των Ακαδημαϊκών Μελών του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει:

► την έκδοση Μονογραφιών και διεύθυνση / επιμέλεια Συλλογικών Έργων,

► την κυκλοφορία Επιστημονικών Δελτίων, Ελληνόγλωσσων και Ξενόγλωσσων,

► την διεύθυνση Περιοδικών Επιθεωρήσεων.

Σχολές και Τμήματα

Πάνεπιστήμιο Παντείου

1.Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης

2.Σχολή Πολιτικών Επιστημών

3.Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

4.Σχολή Διεθνών Σπουδών & Επικοινωνίας Πολιτισμού

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Με Πληροφορίες Από: Πάντειο Πανεπιστήμιο