Σε ένα κόσμο που αλλάζει με μεγάλες ταχύτητες, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας οφείλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Δίπλα στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και την αριστεία με όρους κοινωνικής ευαισθησίας και χωρίς αποκλεισμούς.

Σημαντικές Πληροφορίες για το ΠΑ.ΜΑΚ.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η «Eν Θεσσαλονίκη Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» ιδρύθηκε το 1948 αλλά δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές της το ακαδημαϊκό έτος 1957-58.

Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει περίπου 10.000 φοιτητές, με έμφαση στις οικονομικές, διοικητικές και κοινωνικο-πολιτικές επιστήμες. Η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη ζωή του Πανεπιστημίου αποτελεί πρώτιστη μέριμνα. Παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα είναι το υψηλό επίπεδο των πτυχιούχων και των διδασκόντων. Επίσης, η συμμετοχή τους στην παραγωγή νέας γνώσης με δημοσιεύσεις διεθνούς κύρους και οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας. Τέλος, η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και το εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό.

Με την ανάπτυξη νέων και την αναβάθμιση των υπαρχόντων Προγραμμάτων Σπουδών των Προπτυχιακών Τμημάτων, την οργάνωση υψηλής στάθμης Μεταπτυχιακών Σπουδών και την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα πρώτα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα Βαλκάνια, αλλά και στην Ευρώπη, στους τομείς της εξειδίκευσής του. Στόχος του αποτελεί επίσης να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, να συνεργάζεται με δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις και να συμπράττει με άλλα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα με τρόπους που θα συμπληρώνουν και θα ενισχύουν τις δραστηριότητές του. Συμβάλλει, τέλος, με τις ποικίλες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις του στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας διατηρώντας συνεχή διάλογο με τους πολίτες.

Έρευνα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ιδιαίτερη σημασία από το Πανεπιστήμιο δίνεται στην έρευνα, την οποία ενισχύει και προωθεί με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του. Υπάρχει στενή συνεργασία με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Για τον λόγο αυτό, πολλές φορές δημιουργούνται στα πλαίσια είτε των προπτυχιακών είτε των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών μαθήματα τα οποία ανταποκρίνονται σε ειδικές ανάγκες τους, ενσωματώνοντας στο περιεχόμενο διδασκαλίας τους τις τελευταίες εξελίξεις στον ελληνικό και διεθνή χώρο, ενώ μέλη του ΔΕΠ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου υλοποιούν ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Σχολές και Τμήματα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

1.Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

2. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

3. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

4. Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Με Πληροφορίες Από: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας