Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, θεωρείται το ιδιότροπο διαμάντι της χώρας. Αφορά τους νέους που έχουν καλλιεργημένη καλλιτεχνική φύση και τους προσφέρει βαθιά εξειδίκευση στο αντικείμενο.

Πληροφορίες

Ελληνικά Πανεπιστήμια
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) ιδρύθηκε το Γενάρη του 1837. Από το 1930 είναι αυτοτελές Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα ισότιμο προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών είναι αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί με την εποπτεία του Κράτους. Σκοπός της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών είναι να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους παρέχει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Ο αριθμός των φοιτητών της Σχολής βαίνει αυξανόμενος και σήμερα ανέρχεται σε 1007 φοιτητές και φοιτήτριες. Ως αυτοδιοικούμενο ΑΕΙ, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών λειτουργεί υπό την εποπτεία του Κράτους. Αποστολή της είναι να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών, παρέχοντάς τους τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις πάνω στις εικαστικές τέχνες, αλλά και γενικότερα να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης

Ελληνικά Πανεπιστήμια
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΘΙΣΤΕ) της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) ιδρύθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007. Η επιστημονική αποστολή και ο εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος συνίστανται στην παροχή των απαραίτητων εφοδίων για την άρτια κατάρτιση του ιστορικού και θεωρητικού της τέχνης, του τεχνοκριτικού και του επιστημονικού ερευνητή ο οποίος απασχολείται σε Iδρύματα συναφή με τον πολιτισμό και τις τέχνες, καθώς και όσων επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Iστορία και η Θεωρία της Τέχνης αντιµετωπίζονται ως ειδικευµένος και σαφώς προσδιορισµένος ακαδηµαϊκός και επαγγελµατικός προσανατολισµός. Η ερευνητική εµβέλεια του συγκεκριµένου επιστημονικού πεδίου ενισχύεται από ένα διευρυμένο διεπιστημονικό πλαίσιο το οποίο καλύπτει σηµαντικό αριθµό γνωστικών αντικειµένων όπως η Ιστορία και η Θεωρία της Αρχιτεκτονικής, η Αισθητική και η Φιλοσοφία της Τέχνης, η Ευρωπαϊκή Ιστορία, η Ιστορία και η Θεωρία της Λογοτεχνίας, η Μουσειολογία, η Ανθρωπολογία και η Κοινωνιολογία της Τέχνης.

Σχολές και Τμήματα

Ελληνικά Πανεπιστήμια
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

  1. Πανεπιστήμιο Κύπρου
  2. Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  3. Χαροκόποιο Πανεπιστήμιο 

Με Πληροφορίες Από: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών