Τα Ιωάννινα διαθέτουν ένα Πανεπιστήμιο, το οποίο θεωρείται από τα ανταγωνιστικότερα ιδρύματα σε παγκόσμια κλίμακα.

Το εύρος των ειδικοτήτων που καλύπτει, καθώς επίσης και η έμφαση στην έρευνα το ανάγουν σε πανεπιστήμιο πρότυπο.

Ιστορική Αναδρομή

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Οι προσπάθειες για την ίδρυση Πανεπιστημίου στα Ιωάννινα και στην ευρύτερη περιοχή μαρτυρούνται από τα τελευταία προεπαναστατικά χρόνια. Εκείνη την περίοδο, επιφανείς Ηπειρώτες διανοούμενοι είχαν επιχειρήσει να ιδρύσουν πανεπιστημιακές Σχολές στην Ήπειρο.

Το 1962 συγκροτήθηκε στην Αθήνα Κεντρική Επιτροπή Αγώνος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με μοναδικό σκοπό «την αποτελεσματικωτέραν διεκδίκησιν και ευρυτέραν δυνατήν προβολήν του δικαίου ηπειρωτικού αιτήματος της ίδρυσης εις τα Ιωάννινα του Γ’ Πανεπιστημίου ή ανεξαρτήτων μετεκπαιδευτικών θεωρητικών ή τεχνικών σχολών». Σε προκήρυξή της, η Επιτροπή, τον Ιούλιο του 1962, καλούσε κάθε επίσημο και ανεπίσημο φορέα, όπως και κάθε Ηπειρώτη, να δραστηριοποιηθούν για την υλοποίηση του παραπάνω αιτήματος.

Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν στις 7 Νοεμβρίου 1964.Οι πρώτοι καθηγητές ανέλαβαν τη λειτουργία του Τμήματος και επωμίστηκαν σημαντικές ευθύνες και ιδιαίτερα δύσκολο έργο. Σύμφωνα με μαρτυρία τους.

Στρατηγική Έρευνας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η στρατηγική έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι εναρμονισμένη με τους ερευνητικούς στόχους των Τμημάτων του και τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου. Στόχος της είναι να προωθήσει την ενίσχυση και την αναβάθμιση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σε επίπεδο Ιδρύματος, αλλά και να συμβάλει στη δημιουργία του ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Η ερευνητική πολιτική προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις:

  • Συνεργασία μεταξύ Τμημάτων και μελών ΔΕΠ σε τομείς της βασικής έρευνας
  • Προώθηση της δια-τμηματικής και διεπιστημονικής έρευνας σε τομείς αιχμής
  • Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού και δημιουργία επαρκών υποδομών έρευνας σε επίπεδο Ιδρύματος
  • Υποστήριξη των μελών ΔΕΠ για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επιβράβευση σημαντικών ερευνητικών δραστηριοτήτων με βάση την αξιολόγηση
  • Διαχείριση των αποθεματικών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων
  • Αναζήτηση πόρων για τη χρηματοδότηση της βασικής έρευνας από το ΥΠΕΠΘ και άλλους δημόσιους οργανισμούς και διεθνείς φορείς
  • Διασφάλιση της διαφάνειας και της δεοντολογίας στην έρευνα
  • Έμφαση στην έρευνα που συνδέεται με τις ανάγκες και συμβάλλει στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σχολές και Τμήματα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1.Φιλοσοφική Σχολή

2. Σχολή Θετικών Επιστημών

3. Σχολή Επιστημών Υγείας

4. Σχολή Επιστημών Αγωγής

5. Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

6. Σχολή Καλών Τεχνών

7. Πολυτεχνική Σχολή 

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Με Πληροφορίες Από: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων