Μάθε όλα όσα χρειάζεσαι για την υπηρεσία της μέριμνας και συγκεκριμένα της σίτισης. Παρακάτω σου παραθέτουμε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση δωρεάν σίτισης.

Η φοιτητική μέριμνα συντονίζει και πραγματοποιεί δράσεις που αποσκοπούν στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους φοιτητές. Στα πλαίσια της δωρεάν παιδείας, προβλέπεται η κάλυψη της σίτισης σε όσους φοιτητές αδυνατούν οικονομικά να καλύψουν τα έξοδα μόνοι τους. Όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα διαθέτουν την υπηρεσία της σίτισης και όλοι οι φοιτητές δικαιούνται να αιτηθούν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και προσκομίσουν άμεσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαιούχοι

Σίτιση Φοιτητών

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού και για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και για τέσσερα έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, ως φιλοξενούμενο, που προέρχονται από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας

Προϋποθέσεις για υποβολή αίτησης

Φοιτητική Μέριμνα
Φοιτητική Σίτιση

Φοιτητές ( έως 25 ετών) των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις 45.000€ . Για οικογένειες με δύο (2) τέκνα και πλέον, το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000€ εφόσον ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός/ή φοιτητής/τρια του πρώτου κύκλου σπουδών.

Έγγαμοι φοιτητές των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 45.000€. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε

Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 25.000€.

*Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του έγγαμου φοιτητή.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Φοιτητική Μέριμνα
Φοιτητική Σίτιση
 • Αίτηση υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, η οποία θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, θα εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον φοιτητή
 •  Καινούργιες φωτογραφίες του φοιτητή
 • Βεβαίωση σπουδών (του παρέχεται από την γραμματεία)
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση σπουδών για κάθε αδερφό/ή σε περίπτωση που σπουδάζει
 • Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας από το υποκατάστημα του Ο.Α.Ε.Δ.

Επιπλέον Δικαιολογητικά για ορισμένες περιπτώσεις

Φοιτητική Μέριμνα
Φοιτητική Σίτιση
 • Πιστοποιητικό πολυτέκνων Ελλάδας-Πιστοποιητικό επιτροπής για αναπηρία
 •  Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (τέκνα θύματος τρομοκρατίας)
 •  Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους
 • Οι φοιτητές /τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν: Στην περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι και ο  γονέας που έχει αναλάβει την γονική μέριμνα παραμένει άγαμος, θα προσκομίζεται δικαστική απόφαση διαζυγίου.

Αλλοδαποί και φοιτητές- τέκνα Ελλήνων εξωτερικού θα υποβάλλουν:

 • Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της χώρας τους, επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2017, σε αντιστοιχία με το ευρώ.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αλλοδαποί Υπότροφοι Φοιτητές (μόνο από το Υπουργείο Παιδείας), θα υποβάλλουν βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας, τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, από το Υπουργείο Παιδείας.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Φοιτητική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Συνήγορος Του Φοιτητή

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Πάσο

Με Πληροφορίες Από: Υπουργείο Παιδείας