Τα κύρια ζητήματα σπουδαστικής μέριμνας αφορούν τα εξής: τη σίτιση, την ασφαλιστική κάλυψη και την υγειονομική περίθαλψη.Σπουδαστική Μέριμνα 

Τα ζητήματα σπουδαστικής μέριμνας αποτελούν αρμοδιότητα του Τμήματος Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο της Βιβλιοθήκης. Λειτουργεί για τους σπουδαστές καθημερινά από τις 10:00 ως τις 13.30. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι σπουδαστές στο τηλέφωνο 2321049147.Σπουδαστική Μέριμνα 

Σίτιση

Σίτιση

Το T.E.I Σερρών παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα σίτισης σε εξοπλισμένο εστιατόριο. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης έχουν όλοι οι σπουδαστές το οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 45.000 Ευρώ  ετησίως (ΦΕΚ 1965, τ.Β΄/18-6-2012).

Εντός του  campus  του ΤΕΙ ΚΜ λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο φοιτητικό εστιατόριο. Αντίστοιχα εστιατόρια λειτουργούν στα δύο παραρτήματα στην Κατερίνη και το Κιλκίς.

Οι σπουδαστές σιτίζονται με την κάρτα σίτισης που τους παρέχει το Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας. Η σίτιση παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σπουδαστικού έτους και έως τις 30 Ιουνίου.

Κτίριο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τα δικαιολογητικά για την απόκτηση κάρτας σίτισης είναι τα εξής

 • Αίτηση (έντυπη)
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας γονέων του προηγούμενου οικον. έτους.
 • Εάν ο φοιτητής έχει το προσωπικό του εκκαθαριστικό θα καταθέτει και το οικογενειακό και το ατομικό.
 • Δύο (2) (καινούργιες) φωτογραφίες του φοιτητή.
 • Βεβαίωση σπουδών του φοιτητή (δίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.
 • Βεβαίωση φοιτούντος αδελφού-ής.
 • Φοιτητές Πολυτέκνων Οικογενειών θα προσκομίζουν Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
 • Αν συντρέχουν λόγοι υγείας του ιδίου ή των γονέων, θα προσκομίζουν Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής με πρόσφατη ημερομηνία, από τον Δημόσιο Φορέα.
 • Όταν ένας εκ των γονέων δεν ζει θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Σε περίπτωση που οι γονείς δεν υποβάλλουν Δήλωση Φόρου Εισοδήματος τότε ο φοιτητής προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι οι γονείς του δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος γιατί δεν έχουν εισόδημα από καμία πηγή, δεν διαθέτουν  ακίνητη περιουσία και δεν έχουν στην κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο. Η Δήλωση αυτή θα έχει την σφραγίδα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας.

Τα   δικαιολογητικά   για  την   απόκτηση   κάρτας   σίτισης υποβάλλονται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από το Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας.

Οι σπουδαστές που εγγράφονται στο Α’ εαρινό εξάμηνο υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους με την έναρξη του εξαμήνου.

Ασφαλιστική κάλυψη

Ασφαλιστική Κάλυψη Φοιτητών

Οι σπουδαστές δικαιούνται πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η δήλωση διαγραφής τους από το ασφαλιστικό ταμείο της οικογενείας τους. Σπουδαστής που υπάγεται σ’ αυτή την κατηγορία του χορηγείται από το Ίδρυμα και το έντυπο Ε-128 για χορήγηση παροχών ασθενείας κατά τη διάρκεια διαμονής σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έως και το ενδέκατο εξάμηνο. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι προαιρετική.

Υγειονομική Περίθαλψη

Φοιτητική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Οι ανασφάλιστοι προπτυχιακοί  και μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται σύμφωνα με την αριθμ. 171598/Ζ1/12.12.2017  εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, πλήρη Ιατροφαρμακευτική και  νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας(Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Οι φοιτητές απευθύνονται πλέον στις Δημόσιες Δομές Υγείας με τον ΑΜΚΑ  τους.
Νομοθεσία: Ν.4368/2016, Ν.4452/2017, ΚΥΑ 25132/2016

Ευρωπαϊκή  Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)

 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασθενείας

Η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α.  για τους Ανασφάλιστους φοιτητές του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που μετακινούνται στις Χώρες της Ευρώπης για εκπαιδευτικούς σκοπούς(π.χ. Erasmus) πραγματοποιείται  από το Τμήμα Περίθαλψης και  Κοινωνικής Μέριμνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και οι δαπάνες που τυχόν προκύπτουν ,καλύπτονται από το Τ.Ε.Ι.

Για τη χορήγηση της  Ε.Κ.Α.Α. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του φοιτητή για έκδοση Ε.Κ.Α.Α.(το έντυπο της αίτησης δίνεται από το Τμήμα Περίθαλψης  & Κοινωνικής Μέριμνας)
 • Φωτοαντίγραφο Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Προκειμένου να εκδοθεί η Ε.Κ.Α.Α. γίνεται έλεγχος από τον υπάλληλο του Τμήματος Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας αν ο φοιτητής δεν καλύπτεται από άλλον ασφαλιστικό φορέα, από τα στοιχεία ανασφάλιστων Πολιτών που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Σταθμός Πρώτων Βοηθειών

Στο  Τμήμα Περίθαλψης και  Κοινωνικής Μέριμνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκεται  στο κτίριο της Διοίκησης  στον  πρώτο όροφο  λειτουργεί    Σταθμός Πρώτων Βοηθειών   όπου παρέχει στους φοιτητές και λοιπό προσωπικό  τις κάτωθι υπηρεσίες :

 • ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
 • ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
 • ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ (ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ,ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ)
 • ΜΕΤΡΗΣΗ  ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ, ΚΟΛΛΥΡΙΑ, HANZAPLAST κ.τ.λ.)

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Προϋποθέσεις Για Τη Χορήγηση Του Στεγαστικού Επιδόματος

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Τμήμα Σχεδιασμού Και Τεχνολογίας Ένδυσης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here