Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο που ακολουθεί.

Με τον όρο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) αναφερόμαστε στην παραγωγή ενέργειας από φυσικές διεργασίες, το απόθεμα των οποίων αναπληρώνεται με (επίσης) φυσικό τρόπο. Επί του παρόντος, το 8,8% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος προέρχεται από ΑΠΕ. Οι αντίστοιχες διατάξεις παραγωγής είναι διασκορπισμένες σε πολλές χώρες ανά την υφήλιο, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για επαγγελματική καταξίωση. Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών

Στόχοι Προγράμματος

Π.Μ.Σ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

(α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς, πρώτης γραμμής ενδιαφέροντος επιστημονικές περιοχές, οι οποίες αφορούν στον μηχανολογικό σχεδιασμό, την ανάπτυξης. Επίσης, τη βελτιστοποίηση συστημάτων και διατάξεων απαγωγής και εκμετάλλευσης της ενέργειας που προ-έρχεται από πηγές φιλικές προς το περιβάλλον. Στόχος είναι η προστασία του τελευταίου και την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

(β) Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές μονάδες των φορέων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες αποτελούν βασική συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης.

(γ) Ο εφοδιασμός νέων επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ούτως ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην προστασία του κλίματος, προωθώντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, κάτι που αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα ύψιστης σημασίας για τη χώρα μας (ν. 3851/2010).

(δ) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών με σαφή γνώση των σύγχρονων τάσεων της Μηχανολογικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας, και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ούτως ώστε, τα εν λόγω στελέχη να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων στον τομέα της ενέργειας.

Μαθήματα Σπουδών

Π.Μ.Σ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η φυσιογνωμία του Προγράμματος έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σύγχρονες τάσεις στην επιστήμη και την έρευνα στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της βελτιστοποίησης συστημάτων και διατάξεων αξιο-ποίησης και εκμετάλλευσης ΑΠΕ, τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων Προγραμμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς επίσης και την ανάγκη προσαρμογής του περιεχομένου και της λειτουργίας του Προγράμματος στα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας. Ειδικότερα, το εν λόγω ΠΜΣ περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών:

Μαθήματα κορμού: Είναι συνολικά δέκα (10) μαθήματα, που διαμορφώνουν το απαραίτητο υπόβαθρο της ειδίκευσης στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση συστημάτων αξιοποίησης συγκεκριμένων μορφών ΑΠΕ (αιολική – ηλιακή – γεωθερμική – βιομάζα). Κάθε υποχρεωτικό μάθημα (κορμού) ισοδυναμεί με έξι (6) διδακτικές μονάδες [πιστωτικές μονάδες του European Credit Transfer System (ECTS) – Μία μονάδα ECTS = φόρτος εργασίας 28 ωρών].

Τέλη Φoίτησης

Π.Μ.Σ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Τα τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ορίζονται σε 2.400 € για το σύνολο των Σπουδών ή, αλλιώς, 800 € ανά εξάμηνο σπουδών, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις. Τα τέλη φοίτησης κάθε διδακτικού εξαμήνου καταβάλλονται από τους φοιτητές μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων του αντιστοίχου εξαμήνου, με κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και την προσκόμιση της σχετικής απόδειξης στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Χρήστος Κουλόγιαννης,Γραμματέας
  • τηλ.: +30-23210-49124, +30-23210-49222
  • fax: +30-23210-49285
  • e-mail: mech_eng@teiser.gr

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

  1. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών – Π.Μ.Σ. Επεμβάσεις σε Υφιστάμενα Κτήρια
  2. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. – Π.Μ.Σ. Ρομποτικής
  3. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. – Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Με Πληροφορίες Από: Π.Μ.Σ. Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας