Έως την 9η Μαΐου 2020 θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής οι φοιτητές της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του Δι.Πα.Ε. (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί), οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+, για το επόμενο Χειμερινό Εξάμηνο 2020 – 21.Erasmus+ ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΩΝ

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή σας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο eu@teicm.gr

1. Κριτήρια Συμμετοχής Φοιτητών- ΦοιτητριώνErasmus+ ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΩΝ 

Α) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ Erasmus+ ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΩΝ

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα ERASMUS + έχουν  φοιτητές/τριες που:

 • είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+.

 • είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε  Ίδρυμα  Ανώτατης   Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή μόνιμοι κάτοικοι στην Ελλάδα

 • έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών.

Β) ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Erasmus+ ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΩΝ

 • Να είναι κανονικά εγγεγραμμένοι σε Τμήματα του Δι.Πα.Ε./ Πανεπιστημιούπολης Σερρών προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο Σπουδών.

 • Να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος Σπουδών

 • Να έχουν περάσει μαθήματα του πρώτου έτους (Α και Β εξάμηνο) που αντιστοιχούν σε 40 μονάδες ECTS.

 • Να έχουν πτυχίο  ξένης  γλώσσας. Ως  ελάχιστο επίπεδο  γλωσσομάθειας κρίνεται  το Β2. Η γλωσσική επάρκεια αφορά στη γλώσσα που γίνονται τα μαθήματα στο  Ίδρυμα  υποδοχής. Οι φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Στην τελική επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας.

 • Σε περίπτωση ισοψηφίας θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος, όπως προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία

2. Απαραίτητα Δικαιολογητικά Erasmus+ ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΩΝ

Οι φοιτητές που πληρούν προϋποθέσεις και τα κριτήρια και αφού συμβουλευτούν τις Πανεπιστημιακές συνεργασίες του ιδρύματός μας καλούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

(α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (επισυναπτόμενο αρχείο)

(β) Αναλυτική βαθμολογία ( από το egram)

(δ) Αντίγραφα των πτυχίων της ξένης γλώσσας που κατέχουν(απλή φωτοτυπία)

(ε) Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου(απλή φωτοτυπία)

Επισημαίνεται ότι :

 1. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τα ειδικά έντυπα Erasmus στην αγγλική γλώσσα. Τα έντυπα θα αφορούν την εγγραφή, τη δήλωση μαθημάτων, τη στέγαση, κτλ.(application form, learning agreement, transcript of records etc.). Σε ορισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού η υποβολή των παραπάνω εγγράφων γίνεται on line. Αυτό θα το διαπιστώσουν οι φοιτητές επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που τους ενδιαφέρει, στη λίστα με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Επίσης, θα πρέπει να προσέξουν την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (application deadline).

 2. Οι φοιτητές που έχουν μετακινηθεί για ένα εξάμηνο κατά τη διάρκεια του προγράμματος LLP Erasmus (2007-2014) έχουν το δικαίωμα επιπλέον μετακίνησης ενός εξαμήνου στο νέο πρόγραμμα  Erasmus+ (2014 -2020). Ανώτατο όριο μετακίνησης συνολικά 12 μήνες.

 3. Όσον αφορά τη γλώσσα διδασκαλίας στο Ίδρυμα υποδοχής, επισημαίνεται ότι στα περισσότερα Πανεπιστήμια η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική. Στα Πανεπιστήμια της Γαλλίας, της Ιταλίας και σε ορισμένα της Γερμανίας και της Πορτογαλίας τα μαθήματα προσφέρονται στην Εθνική γλώσσα δηλ. Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά και Πορτογαλικά. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα με τις Πανεπιστημιακές Συνεργασίες του Ιδρύματός μας αναφέρεται η γλώσσα στην οποία προσφέρονται τα μαθήματα στους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus.

 4. Οι φοιτητές στη συμφωνία σπουδών (learning agreement) πρέπει να συμπληρώνουν 30 πιστωτικές μονάδες ( ECTS) το εξάμηνο. Οι φοιτητές που διανύουν μεγαλύτερα εξάμηνα σπουδών , πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθμό μαθημάτων, ώστε να συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων ( 30 ECTS). Για την επιλογή των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού παρακαλούνται οι φοιτητές να συνεργαστούν με τους υπεύθυνους καθηγητές του Τμήματός τους για το πρόγραμμα Erasmus +.

 5. Στο πρόγραμμα Erasmus+ διατίθενται δωρεάν διαδικτυακά (online) μαθήματα Γλωσσικής Προετοιμασίας των φοιτητών που πρόκειται να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετακίνηση τους αποτελεί η online γλωσσική αξιολόγηση της γλωσσικής τους επάρκειας. Η διάρκεια των μαθημάτων γλωσσικής προετοιμασίας καλύπτει όλη την περίοδο μετακίνησης των φοιτητών για σπουδές ή πρακτική άσκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες: Erasmus+ ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΩΝ

https://www.iky.gr/ols , http://erasmusplusols.eu/

Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές λαμβάνουν ένα ποσό ως Μηνιαία Επιχορήγηση ανά χώρα υποδοχής του προγράμματος Erasmus+. Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξησης 100 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: Erasmus+ ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΩΝ

Iστοσελίδα Erasmus+ Δι.Πα.Ε. / Πανεπιστημιούπολη Σερρών:

http://erasmusplus.teicm.gr/

Iστοσελίδα Ι.Κ.Υ. / Εθνική Μονάδα Erasmus+ :

http://www.iky.gr/erasmuspluska1/anotatiekpaideusika1

-Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_en.htm

Για περαιτέρω πληροφορίες ή σχετικές απορίες παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα στο eu@teicm.gr

Aνακοίνωση Erasmus Plus -Σπουδές χειμερινό 2020-21.doc

aitisi_erasmusplus_spοudes.doc