Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ένα ετήσιο βοήθημα και ανέρχεται στα 1000 ευρώ. Σκοπό έχει να ανακουφίσει οικονομικά φοιτητές που δεν κατάφεραν να εισαχθούν στις εστίες και καλύπτουν έξοδα ενοικίου.

Ποιος θεωρείται δικαιούχος

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Το στεγαστικό επίδομα των 1000 ευρώ αφορά τους φοιτητές οι οποίοι διαμένουν σε διαφορετική πόλη από αυτήν της μόνιμης κατοικίας τους. Δικαιούχος για το ποσό αυτό ορίζεται ο κηδεμόνας του φοιτητή. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις διαζευγμένων συζύγων, ως δικαιούχος ορίζεται ο γονέας που έχει αναλάβει την επιμέλεια του φοιτητή.

Ο φοιτητής, μπορεί να είναι δικαιούχος στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Εάν είναι ορφανός
  • Εάν οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού
  • Εάν είναι άνω των 25 ετών
  • Εάν είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης

Ο δικαιούχος είναι αυτός που υποβάλει την αίτηση σε περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται το επίδομα.

Ποια είναι τα κριτήρια για το στεγαστικό επίδομα

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Τα κριτήρια για την χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος αφορούν ακαδημαϊκούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παραμέτρους. Αναλυτικότερα:

Ακαδημαϊκά κριτήρια: Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει περάσει το ήμισυ του συνολικού αριθμού μαθημάτων, για το έτος που αφορά η αίτηση του στεγαστικού και μόνο. Αυτή η παράμετρος δεν αφορά τους πρωτοετείς.  Επίσης, δεν θα πρέπει ο φοιτητής να είναι κάτοχος άλλου πτυχίου.

Οικονομικά κριτήρια: Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ακόμη, οι γονείς του φοιτητή δεν θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες κατοικίας άνω των 200 τ.μ. , εκτός κι αν πρόκειται για περιοχές που ο συνολικός πληθυσμός δεν ξεπερνά τα 3.000 άτομα.

Κοινωνικά κριτήρια: Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πώς πραγματοποιείται η διαδικασία υποβολής αίτησης

Στεγαστικό Επίδομα- Επίσημη Ιστοσελίδα Υπουργείου Παιδείας

Οι αιτήσεις του στεγαστικού επιδόματος συμπληρώνονται ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, με το username και τον κωδικό πρόσβασης που έχει λάβει ο δικαιούχος από την υπηρεσία Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Ο αιτών συμπληρώνει τα παρακάτω πεδία:

  • Αριθμό ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή
  • Α.Φ.Μ. (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) του δικαιούχου
  • Αριθμό ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου
  • Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου (IBAN)
  • Οριστική υποβολή αίτησης, η οποία ενέχει υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου πως τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή.

Η αίτηση εξετάζεται και έρχεται ειδοποιητήριο e-mail σε περίπτωση που η διαδικασία κινείται ομαλά. Εντός κάποιου διαστήματος το ποσό των 1000 ευρώ πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Η διαδικασία αυτή είναι ετήσια.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Φοιτητική Στέγαση: Εστίες

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Πάσο

Φοιτητική Σίτιση: Όλα Όσα Πρέπει Να Γνωρίζεις

Με Πληροφορίες Από: Υπουργείο Παιδείας