Όλες οι λεπτομέρειες για τη στέγαση και τον Συνήγορο του φοιτητή, αναλυτικά στο άρθρο που ακολουθεί. Βρες τα δικαιολογητικά που χρειάζεσαι και τις υπηρεσίες που μπορείς να απευθυνθείς σε περίπτωση που χρειαστείς νομική στήριξη στο ΤΕΙ.

Στέγαση

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Οι σπουδαστές στεγάζονται σε σπίτια ή διαμερίσματα δικής τους επιλογής. Από την Πολιτεία χορηγείται ετήσιο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ύψους 1.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος:

 • Ο φοιτητής να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία, λόγω των σπουδών του, σε άλλη πόλη (ή σε άλλο δήμο-κοινότητα του Νομού στον οποίο βρίσκεται η Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά) από αυτή στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειάς του.
 • Στην πόλη όπου σπουδάζει ο φοιτητής να μην έχουν ο ίδιος ή οι γονείς του πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε άλλη κατοικία.
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του (του προηγούμενου φορολογικού έτους) να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό. Επίσης, το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.
 • Οι Κύπριοι φοιτητές έχουν όριο για την χορήγηση του επιδόματος τις 30.000 ευρώ ανεξαρτήτως προστατευόμενων τέκνων.
 • Τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα των ιδιόκτητων κατοικιών της οικογένειας, αν είναι σε πόλη να μην ξεπερνούν τα (200) τ.μ. . Εξαίρεση αποτελούν οι κατοικίες οι οποίες βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων. (σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον οικείο Δήμο).
Φοιτητική Μέριμνα
Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (χορηγείται και από το γραφείο της Σπουδαστικής Μέριμνας)
  – Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο πατέρας, τον οποίο ο φοιτητής βαρύνει φορολογικά.
  – Σε περίπτωση που υπάρχει διάσταση ή διαζευκτήριο, Δικαιούχος είναι ο γονέας που δηλώνει φορολογικά τον φοιτητή σαν προστατευμένο μέλος.
  Κατ’ εξαίρεση Δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφ’ όσον:
  α) είναι από την Κύπρο β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών δ) είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. ε) έχουν δικό τους εισόδημα και κάνουν φορολογική δήλωση (σε αυτή την περίπτωση αν ο φοιτητής έχει δηλωθεί και σαν προστατευμένο μέλος στη φορολογική δήλωση του γονέα/των γονέων, τα εισοδήματα του φοιτητή και των γονέων προστίθενται. Επομένως πρέπει να καταθέσει το εκκαθαριστικό σημείωμα και τη φορολογική δήλωση των γονέων του.
  Οι Αλλοδαποί από χώρες της ΕΕ είναι δικαιούχοι του επιδόματος οι ίδιοι και πρέπει να εμφανίζουν ανάλογα δικαιολογητικά από επίσημες κρατικές υπηρεσίες, μεταφρασμένα επισήμως (υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με το ύψος του εισοδήματος και την περιουσιακή κατάσταση δεν γίνονται δεκτές)
 2. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του Δικαιούχου απαιτείται η υποβολή ΑΠΛΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
 4. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (του Δικαιούχου γονέα, του φετινού οικονομικού έτους)
 5. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  Οι Κύπριοι φοιτητές για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι γονείς ή οι φοιτητές από την Κύπρο, θα πρέπει να προσκομίζονται βεβαιώσεις από τον αρμόδιο Δήμο μόνιμης διαμονής των γονέων, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ακίνητα (κατοικίες) σε άλλη πόλη της Κύπρου.
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (πρόσφατο)
 7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ  (πρόσφατη)   από το Δήμο
 8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  Ν.1599/1986  ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ στην οποία θα δηλώνει ότι: δεν έχει εισπράξει το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος άλλη φορά. (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)
 9. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
 10. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 11. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 του ΦΟΙΤΗΤΗ που έχει ΑΦΜ αλλά δεν υποβάλει φορολογική δήλωση και δήλωση Περιουσιακής κατάστασης Ε9, στην οποία θα δηλώνει ότι: το οικονομικό έτος 2015 δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση επειδή δεν ήταν υπόχρεος  και δεν έχει υποβάλει ποτέ δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9.

Συνήγορος του φοιτητή

Συνήγορος του Φοιτητή

Με την αριθμ.16/3/25-1-2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ορίστηκε ο κ. Σταύρος Παπαϊωάννου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Π.Μ.ΤΕ & Μ.Τ.Γ.ΤΕ της Σ.Τ.ΕΦ., ως Συνήγορος του Φοιτητή (άρθ.55 του Ν.4009/2011).

E-mail επικοινωνίας: pasta@teiser.gr.

Ο Συνήγορος του φοιτητή είναι θεσμός που έχει ως σκοπό “τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος. Επίσης, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Φοιτητική Μέριμνα
Συνήγορος Του Φοιτητή

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, “ο Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή. Διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη.

Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και τον φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Οδηγίες Εκτύπωσης «Βεβαίωσης Σπουδών»

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Σπουδαστική Μέριμνα 1

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Δομή – Διοίκηση

Με Πληροφορίες Από: www.teicm.gr