Τα κύρια ζητήματα σπουδαστικής μέριμνας αφορούν τα εξής: τη σίτιση, την ασφαλιστική κάλυψη και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Τα ζητήματα σπουδαστικής μέριμνας αποτελούν αρμοδιότητα του Τμήματος Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο της Βιβλιοθήκης. Λειτουργεί για τους σπουδαστές καθημερινά από τις 10:00 ως τις 13.30. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι σπουδαστές στο τηλέφωνο 2321049147.

Σίτηση

Το T.E.I Σερρών παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα σίτισης σε εξοπλισμένο εστιατόριο. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης έχουν όλοι οι σπουδαστές το οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 45.000 Ευρώ  ετησίως (ΦΕΚ 1965, τ.Β΄/18-6-2012).

Πρόσφατα, στο χώρο του Τ.Ε.Ι. ανεγέρθηκε σύγχρονο κτήριο το οποίο θα φιλοξενήσει τη σπουδαστική λέσχη, στο οποίο, από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος, θα λειτουργήσει και το εστιατόριο.

Οι σπουδαστές σιτίζονται με την κάρτα σίτισης που τους παρέχει το Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας. Η σίτιση παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σπουδαστικού έτους και έως τις 30 Ιουνίου.

Κτίριο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τα δικαιολογητικά για την απόκτηση κάρτας σίτισης είναι τα εξής:

 • Αίτηση (έντυπη)
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας γονέων του προηγούμενου οικον. έτους.
 • Εάν ο φοιτητής έχει το προσωπικό του εκκαθαριστικό θα καταθέτει και το οικογενειακό και το ατομικό.
 • Δύο (2) (καινούργιες) φωτογραφίες του φοιτητή.
 • Βεβαίωση σπουδών του φοιτητή (δίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.
 • Βεβαίωση φοιτούντος αδελφού-ής.
 • Φοιτητές Πολυτέκνων Οικογενειών θα προσκομίζουν Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
 • Αν συντρέχουν λόγοι υγείας του ιδίου ή των γονέων, θα προσκομίζουν Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής με πρόσφατη ημερομηνία, από τον Δημόσιο Φορέα.
 • Όταν ένας εκ των γονέων δεν ζει θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Σε περίπτωση που οι γονείς δεν υποβάλλουν Δήλωση Φόρου Εισοδήματος τότε ο φοιτητής προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι οι γονείς του δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος γιατί δεν έχουν εισόδημα από καμία πηγή, δεν διαθέτουν  ακίνητη περιουσία και δεν έχουν στην κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο. Η Δήλωση αυτή θα έχει την σφραγίδα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας.

Τα   δικαιολογητικά   για  την   απόκτηση   κάρτας   σίτισης υποβάλλονται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από το Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας.

Οι σπουδαστές που εγγράφονται στο Α’ εαρινό εξάμηνο υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους με την έναρξη του εξαμήνου.

Κτίριο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Ασφαλιστική κάλυψη

Οι σπουδαστές δικαιούνται πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η δήλωση διαγραφής τους από το ασφαλιστικό ταμείο της οικογενείας τους. Σπουδαστής που υπάγεται σ’ αυτή την κατηγορία του χορηγείται από τοΊδρυμα και το έντυπο Ε-128 για χορήγηση παροχών ασθενείας κατά τη διάρκεια διαμονής σε χώρα της Ερωπαϊκής Ένωσης. Η ασφαλιστική κάληψη παρέχεται έως και το ενδέκατο εξάμηνο. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι προαιρετική.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Όλοι οι σπουδαστές έχουν τα ίδια δικαιώματα στην υγεία και ασφάλιση. Στους σπουδαστές παρέχεται ειδικό βιβλιάριο υγείας με το οποίο μπορούν να επισκέπτονται γιατρούς, και να παίρνουν τα φάρμακα που τους έχουν χορηγηθεί καταβάλλοντος μικρή συμμετοχή. Το πλησιέστερο νοσοκομείο απέχει μόλις 2χλμ. από το Ίδρυμα. To T.E.I, συνεργάζεται με τα παρακάτω φαρμακεία απ’ όπου οι σπουδαστές μπορούν να εκτελούν τις ιατρικές συνταγές:

Εθνικής Αντίστασης 8
Αλεξ. Παναγούλη 2
Φιλώτα 3
Εθν. Αντίστασης 44
Νιγρίτας, Τερπνή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here