Μάθε τα πάντα για τη δομή και τη διοίκηση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, μέσα από το παρακάτω άρθρο.

Δομή

Κάθε Τ.Ε.Ι. υποδιαιρείται σε Σχολές που καλύπτουν ένα σύνολο τεχνολογικών τομέων. Έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος συντονισμός για τη διδασκαλία και τη γενικότερη λειτουργία των Ιδρυμάτων.

Κάθε Σχολή υποδιαιρείται σε Τμήματα, που που αποτελούν τις βασικές λειτουργικές ακαδημαϊκές μονάδες και καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης.

Κάθε Τμήμα διαιρείται σε τομείς μαθημάτων (Τ.Μ.), που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο επιστημονικό και τεχνολογικό αντικείμενο του τμήματος.

Διοίκηση

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Δομή Διοίκηση

Η διοίκηση του Τ.Ε.Ι. ασκείται από τα παρακάτω συλλογικά και ατομικά όργανα διοίκησης:

Συνέλευση του ΤΕΙ

Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τους Διευθυντές των Σχολών. Τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, τον Διευθυντή του ΚΞΓΦΑ, έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού. Έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π., εκπροσώπους των Σπουδαστών σε αριθμό ίσο προς το 50% του αριθμού των υπολοίπων μελών της Συνέλευσης. Πλην του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Τ.Ε.Ι., που είναι μέλη του Ε.Π. και το Γενικό Γραμματέα του Τ.Ε.Ι. Είναι το κυρίαρχο όργανο του Τ.Ε.Ι. το οποίο χαράσσει και εποπτεύει την εκπαιδευτική, ερευνητική και κοινωνική πολιτική του Τ.Ε.Ι.

Συμβούλιο ΤΕΙ

Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τους Διευθυντές των Σχολών και έναν εκπρόσωπο των Σπουδαστών. Στο Συμβούλιο μετέχει και ο Γενικός Γραμματέας του Τ.Ε.Ι. Έχει δικαίωμα ψήφου μόνον επί διοικητικών και τεχνικών θεμάτων, καθώς και επί θεμάτων του διοικητικού προσωπικού. Όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητας του ΚΞΓΦΑ μετέχει συμβουλευτικά στις συνεδριάσεις και ο Διευθυντής του ΚΞΓΦΑ. Όταν γίνεται συζήτηση επί θεμάτων του διοικητικού προσωπικού μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού. Ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 8 του άρθρου 12. Το Συμβούλιο είναι το δεύτερο σε σπουδαιότητα συλλογικό όργανο του Τ.Ε.Ι. Μεριμνά για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Τ.Ε.Ι. στα πλαίσια των αποφάσεων της Συνέλευσης. Του Εσωτερικού Κανονισμού και του νόμου και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που του αναθέτει η Συνέλευση.

Πρόεδρος ΤΕΙ
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Δομή Διοίκηση

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. εκλέγεται για τέσσερα (4) χρόνια. Προΐσταται του Τ.Ε.Ι. και το εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα. Το διοικεί σε συνεργασία με το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Παρακολουθεί και συντονίζει το έργο της διοίκησης και των οργάνων διοίκησης.

Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Εκλέγεται για τέσσερα (4) χρόνια. Έχει την ευθύνη του προγραμματισμού, της επίβλεψης, της βελτίωσης και της συντήρησης των κάθε φύσης τεχνικών έργων κλπ.

Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Τ.Ε.Ι.

Εκλέγεται για τέσσερα (4) χρόνια. Είναι υπεύθυνος για θέματα εκπαιδευτικής διαδικασίας και δράσης, σχέσεων και ανταλλαγών με άλλα ιδρύματα κλπ.

Γενικός Γραμματέας

Ο οποίος διορίζεται για τρία (3) χρόνια μετά από εκλογή από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Προΐσταται του διοικητικού προσωπικού και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 22 του Ν. 1404/1983 και αυτές που του εκχωρεί ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι.

Η διοίκηση της Σχολής

Ασκείται από το συμβούλιο και τον διευθυντή της. Το συμβούλιο της σχολής απαρτίζεται από τον διευθυντή της σχολής, τους προϊσταμένους των τμημάτων και από εκπροσώπους των σπουδαστών σε ποσοστό 40% των μελών του συμβουλίου, πλην του διευθυντή, που είναι μέλη του Ε.Π. Ακόμη μετέχει και ένας εκπρόσωπος ΕΤΠ ή ένας εκπρόσωπος ΔΠ σε περιπτώσεις που συζητούνται θέματα που αφορούν αντίστοιχα τα μέλη ΕΤΠ ή του ΔΠ, της σχολής, εκτός της υπηρεσιακής κατάστασης.

Η διοίκηση του Τμήματος
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Δομή Διοίκηση

 Ασκείται από τη γενική συνέλευση, το συμβούλιο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από Ε.Π. του τμήματος. Εκπροσώπου των σπουδαστών σε αριθμό ίσο με το 50% του αριθμού των μελών Ε.Π. του τμήματος. Το συμβούλιο απαρτίζεται από τον προϊστάμενο του τμήματος, τους υπευθύνους των τομέων, έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών και ένα εκπρόσωπο ΕΤΠ. Εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν μέλη ΕΤΠ.

Όργανα του Τομέα

Είναι η γενική συνέλευση και ο υπεύθυνος τομέα. Η Γ.Σ.
απαρτίζεται από το ΕΠ του τομέα και δύο εκπροσώπους των σπουδαστών.

Η διοίκηση του ΚΞΓΦΑ

Ασκείται από τη γενική συνέλευση, από το συμβούλιο και τον Διευθυντή του. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ και εκπροσώπους των σπουδαστών σε αριθμό ίσο με το 40% του αριθμού των μελών Ε.ΔΙ.Π. Το συμβούλιο απαρτίζεται από τον διευθυντή, τρία μέλη Ε.ΔΙ.Π. διαφορετικής ειδικότητας το καθένα, εφόσον υπάρχουν, και ένα εκπρόσωπο των σπουδαστών.

Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Λειτουργεί η Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας, η οποία συγκροτείται από υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ. 221/2002 φεκ 207 Α΄). Της Υ.Δ.Μ., η οποία αποτελείται από δύο (2) Διευθύνσεις και εικοσιένα (21) Τμήματα, προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας (βλέπε οργανόγραμμα).

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Ακαδημαϊκό Χρονοδιάγραμμα

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Γραφείο Διασύνδεσης

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Χρήσιμα Τηλέφωνα και E-mails

Με Πληροφορίες Από: www.teicm.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here