Από τις 11 Μαΐου και εξής μπορούν να κάνουν την πρακτική τους οι φοιτητές του ΔΙΠΑΕ σύμφωνα με το πρόγραμμα των σπουδών τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου τρίτου της υπ΄αρίθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 ΚΥΑ, (ΦΕΚ Β΄1699), οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι.,από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους. 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του ΔΙ.ΠΑ.Ε που επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε.

Πρακτική άσκηση-χειμερινό εξάμηνο

Οι φοιτητές που είχαν ξεκινήσει την πρακτική τους άσκηση το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και διέκοψαν πρέπει να συμπληρώσουν τις υπολειπόμενες ημέρες. Κι αυτό προκειμένου να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.

Επίσης δεν απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης ή διαπιστωτικής πράξης ή ηλεκτρονικής αναγγελίας – ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες στους οποίους ασκούνταν οι φοιτητές.

Εάν οι επιχειρήσεις είχαν υποβάλει αναστολή της πρακτικής στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει να αναγγείλουν εκ νέου τη συνέχισή της στο ΕΡΓΑΝΗ. Αυτό θα γίνεται με έναρξη την επομένη από την – εκ παραδρομής – αναγγελία της αναστολής. Εάν π.χ είχαν δηλώσει ως ημερομηνία αναστολής την 12-03-2020, τότε θα αναγγείλουν τη συνέχιση της πρακτικής με ημερομηνία 13-03-2020.

Εάν οι εργοδότες δεν είχαν προβεί σε καμία ενέργεια στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, δεν απαιτείται να προβούν σε καμία ενέργεια. Η παράταση της πρακτικής άσκησης είναι αυτόματη.

Διαδικασία πρακτικής άσκησης

Για την πρακτική άσκηση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 η διαδικασία θα γίνει κανονικά από την αρχή.

Για την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, οι φοιτητές και οι υπεύθυνοι των επιτροπών πρακτικής άσκησης των Τμημάτων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία πρακτικής ΕΣΠΑ.

Κατά τη συνέχιση της πρακτικής άσκησης θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί μέριμνα ώστε να τηρούνται οι κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Με πληροφορίες από cm.ihu.gr, praktiki.teicm.gr