Το πλαίσιο λειτουργίας των δημοσίων ΙΕΚ προέρχεται από τη δεκαετία του 1990, όταν τα ΙΕΚ ιδρύθηκαν ως δομές του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Βασικοί Κανονισμοί

Ωστόσο, οι απαιτήσεις και τα δεδομένα της δημόσιας πολιτικής Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Tο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο να έχει καταστεί ανεπίκαιρο και σε πολλά σημεία του δυσλειτουργικό. Βασικοί Κανονισμοί

Αντικείμενο – Διάρκεια Σπουδών

Σπουδές ΙΕΚ Σερρών

Αντικείμενο δραστηριότητας των Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής ή και συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας έως τεσσάρων εξαμήνων. Απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου (μεταλυκειακές ειδικότητες) ή και Γυμνασίου (μεταγυμνασιακές ειδικότητες), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο. Στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Πιστοποίηση

Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. που έλαβαν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι δυνατό, να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στους συμμετέχοντες, που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης, χορηγείται Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Αναγνώριση – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Σπουδές ΙΕΚ Σερρών

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο και μοριοδοτείται σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης αναγνωρίζονται με Προεδρικά Διατάγματα.

Προγράμματα Σπουδών – Πιστωτικές Μονάδες

Τα προγράμματα σπουδών των ειδικοτήτων της Α.Ε.Κ. διαμορφώνονται με βάση το περιεχόμενο των αντίστοιχων επαγγελματικών περιγραμμάτων, όπου αυτά υπάρχουν. Ειδάλλως, με βάση τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, αξιολογούνται δε και ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επομένως, είναι πάντοτε επίκαιρα και να διασφαλίζεται η πληρότητα και αξιοπιστία των μαθησιακών αποτελεσμάτων, στα οποία στοχεύουν.

Τα προγράμματα σπουδών συνδέουν τα μαθησιακά αποτελέσματα με Πιστωτικές Μονάδες, σε εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και του ECTS (European Credit Transfer System) Η απόδοσή τους επιτρέπει την αντιστοίχιση των αποκτούμενων προσόντων και την ισοτίμηση των τίτλων σπουδών. Ακόμα, την κινητικότητα μεταξύ διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων και διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντιστοίχιση – Ισοτιμίες

Σπουδές ΙΕΚ Σερρών

Η αντιστοίχιση των αποκτηθέντων από την Α.Ε.Κ. προσόντων με αυτά που αποκτώνται από άλλο εκπαιδευτικό σύστημα ή σε άλλη χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, επιτυγχάνεται μέσω της σύνδεσης του τίτλου σπουδών της Α.Ε.Κ. με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και μέσω της απόδοσης πιστωτικών μονάδων στις Θ.Ε. των προγραμμάτων σπουδών της Α.Ε.Κ.

Μέσω της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών των Ι.Ε.Κ. με τίτλους σπουδών άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή / και άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων. Έτσι, διευκολύνεται η πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε ποικίλες διαδρομές εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε ποικίλες αγορές εργασίας.

Επιπλέον, για τη σύνδεση της Α.Ε.Κ. με άλλα συστήματα τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για τα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση με πιστωτικές μονάδες, εξετάζεται το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών και πραγματοποιείται αντιστοίχιση μεταξύ ειδικοτήτων, ώστε να είναι εφικτή η εισαγωγή στην Α.Ε.Κ. με τους ισχύοντες κάθε φορά όρους και προϋποθέσεις.

Η αντιστοίχιση των ειδικοτήτων της Α.Ε.Κ. με τις ειδικότητες άλλων συστημάτων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου για την εισαγωγή στην Α.Ε.Κ., ανεξαρτήτως της σύνδεσης με πιστωτικές μονάδες ή μη, γίνεται με απόφαση του Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ενώ η ισοτίμηση του τίτλου σπουδών της Α.Ε.Κ. με τους τίτλους σπουδών άλλων ιδρυμάτων ή συστημάτων γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

Με Πληροφορίες Από: ΙΕΚ Σερρών