Το Π.Μ.Σ. στην Εφοδιαστική  λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2014 , δέχεται κάθε χρόνο 25 φοιτητές μετά από αίτηση. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων

Σκοπός του προγράμματος,  στόχος της Διοίκησης και όλων των διδασκόντων είναι  να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προωθημένες γνώσεις. Σε επιστημονικά πεδία της Επιστήμης της Εφοδιαστικής που έχουν σχέση με την Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διοίκησης Logistics των επιχειρήσεων και οργανισμών. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων

Αντικείμενο Προγράμματος

Π.Μ.Σ. “Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας”

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο και στόχο να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προωθημένες γνώσεις σε επιστημονικά πεδία της Επιστήμης της Εφοδιαστικής. Πιο συγκεκριμένα, που έχουν σχέση με την Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διοίκησης Logistics των επιχειρήσεων και οργανισμών. Ειδικότερα το ΠΜΣ έχει ως στόχους, αφενός μεν, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις που αφορούν στο σύστημα Logistics των επιχειρήσεων και οργανισμών, και αφετέρου δε, την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την Επιστήμη της Εφοδιαστικής.

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση που θα οδηγήσει στην εξειδίκευση επιστημόνων που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα βασικών σπουδών, στον τομέα της Εφοδιαστικής.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αναμένεται να απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις του συστήματος Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης και οργανισμού, σε επιχειρηματικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, είτε κατασκευαστικές/μεταποιητικές, είτε παροχής υπηρεσιών.

Πρόγραμμα Σπουδών

Π.Μ.Σ. “Δοιήκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας”

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δώδεκα (12) μαθήματα.

Κατά το Α΄ και Β΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS ανά εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες−ECTS. Κατά το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες−ECTS. Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική.

Επικοινωνία

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

  1. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών – Π.Μ.Σ. Επεμβάσεις σε Υφιστάμενα Κτήρια
  2. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. – Π.Μ.Σ. Ρομποτικής
  3. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. – Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Με Πληροφορίες Από: Π.Μ.Σ. Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας