Στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο παρέχει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Κινησιολογία. ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση από 28-8-2020 μέχρι και 8-9-2020 αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@phed-sr.auth.gr ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του ΤΕΦΦΑ Σερρών του ΑΠΘ (Άγιος Ιωάννης, 62110 Σέρρες, τηλ. 2310-991050, fax: 2310-991049).ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ

Με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι αποδέχονται ρητά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του Προγράμματος (GDPR-Ευρωπαικός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ2016/679).

Αριθμός εισακτέων, είκοσι (20) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

ΠΗΓΗ UNSPLASH / Δωρεάν μεταπτυχιακό στην Κινησιολογία

Το ΠΜΣ απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες ενδιαφερομένων: 

 1. σε πτυχιούχους όλως των ΤΕΦΑΑ της χώρας
 2. σε πτυχιούχους Τμημάτων Φυσικής Αγωγής της αλλοδαπής, των οποίων τα πτυχία αναγνωρίστηκαν (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιμα με τα Ελληνικά,
 3. σε πτυχιούχους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ). Οι πτυχιούχοι της κατηγορίας αυτής θα αποτελούν κατ΄ανώτατο όριο το 20% του συνόλου των εισαγομένων φοιτητών.

Διαδικασία επιλογής

Α. Προϋποθέσεις

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να προχωρήσει η διαδικασία της μοριοδότησης των προσόντων του/της κάθε υποψήφιου/ας, πρέπει να πληρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:

 1. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) με πιστοποιητικό τουλάχιστον “Lower” για την Αγγλική ή πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου από τις άλλες γλώσσες. Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα.
 2. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής (συμπεριλαμβανομένων και ομότιμων καθηγητών/τριών) σύμφωνα με πρότυπα το οποίο διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Β. Δικαιολογητικά:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πέραν των δύο παραπάνω προϋποθέσεων, πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω διακιολογητικά (υποχρεωτικά μέχρι το 4ο και εφόδον υπάρχουν τα υπόλοιπα):

 1. Αντίγραφο πτυχίου και για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Μεταφρασμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (προϋπόθεση εγγραφής)
 3. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής (συμπεριλαμβανομένων και ομότιμων καθηγητών/τριών) (προϋπόθεση εγγραφής)
 4. Βιογραφικό σημείωμα (με στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας και επαγγελματικής εμπειρίας εφόσον υπάρχει),
 5. Βεβαίωση εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον υπάρχει)
 6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει)
 7. Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν)
 8. Δικαιολογητικά ανακοινώσεων  (εφόσον υπάρχουν)
 9. Επιπλέον πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών από Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ (εφόσον υπάρχουν)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ Σερρών ή αποστέλλονται ταχυδρομικά εμπρόθεσμα με συστημένη επιστολή.

Επισημαίνεται ότι την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει ΟΛΑ τα δικαιολογητικά και δεν γίνεται δεκτή η συμπληρωματική ή και η εκπρόθεσμη κατάθεση δικαιολογητικών.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Με πληροφορίες από phed-sr.auth.gr

Μη ξεχάσεις να διαβάσεις και το:

Μεταπτυχιακό Π.Μ.Σ. Στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική