Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) εντάσσονται στη μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και προσφέρουν επίσημη αλλά αδιαβάθμιτη εκπαίδευση. Σπουδές Στο ΙΕΚ

Δέχονται ως καταρτιζόμενους τόσο αποφοίτους Γυμνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν. Σπουδές Στο ΙΕΚ

Οι θεματικές ενότητες

Σπουδές στο ΙΕΚ Σερρών

Προκειμένου να είναι εφικτή η κινητικότητα μεταξύ παρεμφερών ειδικοτήτων, τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα οργανώνονται σε θεματικές ενότητες (Θ.Ε.). Αυτές κατανέμονται σε Θ.Ε. κορμού, κοινές για όλες τις ειδικότητες της ίδιας ομάδας, και θεματικές ενότητες ειδικότητας.

  • Θεωρητικές: Έχουν ως σκοπό να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις γνώσεις, που είναι απαραίτητες για να κατανοήσουν το γνωστικό αντικείμενο της κατάρτισής τους και η διδασκαλία πραγματοποιείται σε αίθουσες διδασκαλίας ή / και εξ αποστάσεως.
  • Εργαστηριακές: Αποβλέπουν στην εμπέδωση του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης και στην εκμάθηση δεξιοτήτων, πραγματοποιούνται δε αποκλειστικά σε εργαστηριακούς χώρους ή σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, ανάλογα με τη φύση τους και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οδηγού Σπουδών.
  • Μικτές: Απαιτούν ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων.
  • Σεμιναριακές: Δομούνται από ποικίλες θεματικές ενότητες μικρής διάρκειας και μπορεί να απαιτούν ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων.

Λεπτομέρειες Οδηγού Σπουδών

Σπουδές στο ΙΕΚ Σερρών

Κάθε έτος κατάρτισης των Δημοσίων I.E.Κ. περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης:

  • το χειμερινό (Οκτώβριος-Φεβρουάριος) και
  • το εαρινό (Φεβρουάριος-Ιούνιος)

Για κάθε εξάμηνο κατάρτισης αντιστοιχούν 15 πλήρεις εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες εξετάσεων – αποτελεσμάτων. Για να θεωρηθεί η κατάρτιση του εξαμήνου πλήρης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι προβλεπόμενες ώρες που αντιστοιχούν στο παραπάνω χρονικό διάστημα. Μαθήματα που χάνονται θα πρέπει να αναπληρώνονται εντός της διάρκειας του εξαμήνου κατάρτισης με ευθύνη της διοίκησης του I.E.Κ. Σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση της Ομάδας Διοίκησης Έργου Ι.Ε.Κ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, είναι δυνατό να παραταθεί η κατάρτιση του εξαμήνου.

Όταν απαιτείται λόγω συνθηκών, η πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων ή πρακτικής άσκησης σε χρονικά διαστήματα διαφορετικά από τα παραπάνω οριζόμενα, με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται διακεκομμένα διαστήματα κατάρτισης με αθροιστική διάρκεια, όπως ορίζεται παραπάνω.

Πρακτική Άσκηση

Σπουδές στο ΙΕΚ Σερρών

Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., πριν τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, μπορούν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα, σε φορείς του Δημόσιου τομέα, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι έξι (6) μήνες. Η εξάμηνη πρακτική άσκηση είναι προαιρετική, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών μιας ειδικότητας. Οι φορείς, στους οποίους πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, μπορεί να αναζητηθούν από τους ίδιους τους αποφοίτους, με ή χωρίς την υποστήριξη του Ι.Ε.Κ.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

Με Πληροφορίες Από: ΙΕΚ Σερρών