Η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη συνεδρίασή της με αριθμό 20/08-07-2020, αποφάσισε να παραμείνουν κλειστές οι ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες του Πανεπιστημίου κατά το θερινό διάστημα 3/8/2020 έως 14/8/2020.Λειτουργία Του ΔΙΠΑΕ

Eξαιρούνται οι εξής υπηρεσίες οι οποίες θα παραμείνουν ανοικτές:Λειτουργία Του ΔΙΠΑΕ

– Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)/ΔΙΠΑΕ- Επιτροπή Ερευνών
– Το Τμήμα Πληροφορικής ΠΚΔΠΣ της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Επικοινωνιών και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– Οι Φοιτητικές Εστίες.
– Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Πρωτοκόλλου και Αρχείου Θέρμης της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υποθέσεων.

Όλοι οι Διοικητικοί Υπάλληλοι θα κάνουν αίτηση για χορήγηση κανονικής άδειας για το παραπάνωδιάστημα σύμφωνα με τον Ν 3528/2007 άρθρο 49 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν 4690/2020.

Αντίστοιχα τα μέλη ΕΤΕΠ θα ενημερώνουν τους Προέδρους των Τμημάτων που ανήκουν.

Ακολουθεί αναλυτικά η απόφαση

Σας γνωρίζουμε ότι η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη
συνεδρίασή της με αριθμό 20/08-07-2020, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2 περ. λστ΄ του Ν.4485/2017, όπως ισχύει
2. Την έλλειψη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
3. Την υποχρεωτική χορήγηση αδειών στο προσωπικό κατά το μήνα Αύγουστο, λόγω έλλειψηςπροσωπικού για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία τωνΥπηρεσιών του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια του έτους,
4. Τους λόγους εξοικονόμησης ενέργειας,
5. αλλά και τις έκτακτες συνθήκες που προκύπτουν λόγω της υγειονομικής κρίσης,
αποφάσισε να παραμείνουν κλειστές οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για το χρονικόδιάστημα από 3-8-2020 έως και 14-8-2020.

Eξαιρούνται οι εξής υπηρεσίες οι οποίες θα παραμείνουν ανοικτές:
– Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)/ΔΙΠΑΕ- Επιτροπή Ερευνών
– Το Τμήμα Πληροφορικής ΠΚΔΠΣ της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Επικοινωνιών και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– Οι Φοιτητικές Εστίες.
– Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Πρωτοκόλλου και Αρχείου Θέρμης της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υποθέσεων.
Όλοι οι Διοικητικοί Υπάλληλοι θα κάνουν αίτηση για χορήγηση κανονικής άδειας για το παραπάνωδιάστημα σύμφωνα με τον Ν 3528/2007 άρθρο 49 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν 4690/2020.

Αντίστοιχα τα μέλη ΕΤΕΠ θα ενημερώνουν τους Προέδρους των Τμημάτων που ανήκουν.

Εσωτερική διανομή:
1. Πρόεδρο Δ.Ε. ΔΙΠΑΕ
2. Αντιπροέδρους Δ.Ε.
3. Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Μη ξεχάσεις να διαβάσει και

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ΔΙ.ΠΑ.Ε 2020-2021

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Αιτήσεις για 8 Προπτυχιακά και 38 Μεταπτυχιακά