Το διδακτικό έργο που αφορά σε εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις των προγραμμάτων σπουδών α ́ και β ́ κύκλου των Α.Ε.Ι. διεξάγεται αποκλειστικά δια ζώσης με τη συμμετοχή κατ’ ανώτατο όριο έως τριάντα (30) εγγεγραμμένων φοιτητών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα τέταρτο και πέμπτο της ως άνω απόφασης.Εγκύκλιος

Αυτό ξεκαθαρίζει ερμηνευτική εγκύκλιος την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Β. Διγαλάκης και αναμένεται  να αποσταλεί στα ΑΕΙ της χώρας.

Παράλληλα ο υφυπουργός Παιδείας με την εγκύκλιο εφιστά την προσοχή στα  συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. πως δύνανται να λάβουν αποφάσεις για την ορθή εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β ́3707). Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις που αντίκεινται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ́3707), το περιεχόμενο της οποίας είναι εφαρμοστέο και δεσμευτικό για όλα τα Α.Ε.Ι..

Οργάνωση θεωρητικών μαθημάτωνΕγκύκλιος

Για την οργάνωση θεωρητικών μαθημάτων προγραμμάτων σπουδών α ́ και β ́ κύκλου των Α.Ε.Ι., η εγκύκλιος ορίζει:

Το διδακτικό έργο που αφορά σε θεωρητικά μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών α ́ και β ́ κύκλου των Α.Ε.Ι. διεξάγεται ως ακολούθως:

α) αποκλειστικά δια ζώσης για τμήματα στα οποία συμμετέχουν έως πενήντα (50) εγγεγραμμένοι φοιτητές. Ο περιορισμός της αποκλειστικά δια ζώσης διδασκαλίας δεν ισχύει για μαθήματα προγραμμάτων σπουδών β ́ κύκλου των οποίων η διδασκαλία οργανώνεται με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό του προγράμματος σπουδών δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114).

β) αποκλειστικά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τμήματα στα οποία συμμετέχουν πάνω από πενήντα (50) εγγεγραμμένοι φοιτητές,

Αποκλειστικά μεταβατικά και μόνο για το διάστημα έως την 26η Οκτωβρίου 2020, ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων, παρέχεται η δυνατότητα οργάνωσης του διδακτικού έργου στα μαθήματα της περ. α ́ με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν είναι δυσχερής ο ακριβής υπολογισμός του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα,

β) εάν ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα υπερέβαινε τον αριθμό πενήντα (50) σε ένα από τα τρία τελευταία έτη.

Δημιουργία περισσοτέρων τμημάτων ανά μάθημα, εργαστήριο ή σεμινάριο

Με το εγκύκλιο , συστήνεται τα Α.Ε.Ι. να δημιουργούν περισσότερα του ενός (1) τμήματα ανά μάθημα, σεμινάριο ή εργαστήριο, προκειμένου να διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία με τον μικρότερο δυνατό συγχρωτισμό και να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας δια ζώσης.

Αποφάσεις Συγκλήτου του Α.Ε.Ι.Εγκύκλιος

Λήψη αποφάσεων Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. ως προς την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κοινοποίησή της στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Απαιτείται η λήψη απόφασης από τη Σύγκλητο κάθε Α.Ε.Ι. ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης ή του αρμοδίου ανά περίπτωση οργάνου για τα Π.Μ.Σ. για τα μαθήματα που θα διεξαχθούν με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην Ενότητα Α ́ της παρούσης και σχετική αιτιολογία.

Η απόφαση θα περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο των μαθημάτων ανά πρόγραμμα σπουδών α ́ κύκλου που διδάσκονται στο χειμερινό εξάμηνο με αναφορά των εξής στοιχείων:

α) τίτλος μαθήματος,

β) είδος μαθήματος (υποχρεωτικό, υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής),

γ) αριθμός τμημάτων,

δ) διδακτικό προσωπικό,

ε) ιδιότητα διδακτικού προσωπικού και

στ) συνολικός αριθμός φοιτητών ανά μάθημα. Η ως άνω απόφαση της Συγκλήτου εκδίδεται κατά την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου και αποστέλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις 2 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου depminoffice@minedu.gov.gr .

Κατά την έκδοση της απόφασης της Συγκλήτου λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μεγαλύτερος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών των τριών (3) τελευταίων ετών ανά μάθημα.

Επισημαίνεται ότι η Σύγκλητος έχει την υποχρέωση να επικαιροποιήσει το περιεχόμενο της ως άνω απόφασης μετά την 26η Οκτωβρίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων μαθημάτων, σύμφωνα με τον πραγματικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020- 2021, την οποία κοινοποιεί προς το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

Τηλεδιάσκεψη συλλογικών οργάνων

Όλα τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών και λοιπών μονάδων και δομών, της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. αλλά και οι λοιπές Επιτροπές που συγκροτούνται από τα Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένων των εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή και εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π., συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2690/1999 (Α ́ 45) και την υπ’ αριθμ. 429/13.3.2020 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (B’ 850).

Ευπαθείς ομάδες

Η εγκύκλιος ορίζει τα εξής:

Φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στο τακτικό διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές καθορίστηκαν με την ως άνω απόφαση μπορούν να αιτηθούν την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω, προκύπτει ότι οι διδάσκοντες που εμπίπτουν σε μία από τις ομάδες αυξημένου κινδύνου της ως άνω απόφασης δύνανται να αιτηθούν προς τη Συνέλευση του Τμήματος να τους ανατεθεί διδακτικό έργο, το οποίο διεξάγεται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και σε περίπτωση που δεν είναι αυτό δυνατό, να αιτηθούν τη χορήγηση ειδικής άδειας επειδή εμπίπτουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται η παροχή ειδικής άδειας ή διευκόλυνσης για την παροχή εργασίας με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως προς το προσωπικό που απασχολείται σε φορείς του Δημοσίου Τομέα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Με πληροφορίες από esos.gr

Μη ξεχάσεις να διαβάσεις

ΔΙ.ΠΑ.Ε: Προϋποθέσεις Και Διαδικασία για Δωρεάν Σίτιση Φοιτητών 2020-2021

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Σερρών: Ανακοίνωση Για Την Έναρξη Των Μαθημάτων