Βρείτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την διαδικασία εγγραφής στο ΙΕΚ. Εγγραφή – Κριτήρια

Παρακάτω, σας αναφέρουμε διεξοδικά και τα κριτήρια επιλογής, τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν παρακάμπτωνται. Εγγραφή – Κριτήρια

 Αρχική Εγγραφή

Εγγραφή ΙΕΚ Σερρών

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής των επιλεγέντων υποψηφίων καταρτιζόμενων απαιτείται η έγκαιρη κατάθεση στο Ι.Ε.Κ., από το οποίο επιλέχθηκαν:

 • σχετικής αίτησης εγγραφής
 • απόδειξης εξόφλησης ή καταβολής της πρώτης δόσης των διδάκτρων στις συμβεβλημένες Τράπεζες

Η μη κατάθεση της σχετικής αίτησης εγγραφής στο Ι.Ε.Κ. και της απόδειξης πληρωμής της πρώτης δόσης των διδάκτρων, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών του εξαμήνου που εκδίδεται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., σημαίνει τη μη αποδοχή της επιλογής από τον υποψήφιο.

Την επομένη της λήξης της ημερομηνίας εγγραφής επιλεγέντων, τα Ι.Ε.Κ. ενημερώνουν την υπηρεσιακή Μονάδα ΔΒΜ για τις κενές θέσεις. Η διαδικασία της επιλογής επαναλαμβάνεται για τους επιλαχόντες υποψηφίους.

Στη συνέχεια καλούνται οι νέοι επιλεγέντες κατά σειρά να δηλώσουν την αποδοχή της επιλογής τους. Καταθέτουν σχετική αίτηση εγγραφής και απόδειξη εξόφλησης ή πληρωμής της πρώτης δόσης των διδάκτρων, εντός των προθεσμιών που ορίζονται από το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης, ως εξής:

 • Το πρωί της 1ης ημέρας εγγραφής νέων επιλεγέντων / επιλαχόντων κάθε Ι.Ε.Κ. αναρτά πίνακα επιλογής επιλαχόντων και καλεί τους επιλεγέντες να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους, εντός δύο εργασίμων ημερών.
 • Εάν και μετά τη διαδικασία αυτή δεν καλυφθούν οι κενές θέσεις των τμημάτων, τις επόμενες ημέρες καλούνται από το Ι.Ε.Κ..

Ανανέωση Εγγραφής

Εγγραφή ΙΕΚ Σερρών

Ο καταρτιζόμενος γράφεται στο επόμενο εξάμηνο κα¬τάρτισης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις .

Η ανανέωση της εγγραφής, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, πραγματοποιείται με κατάθεση σχετικής αίτησης και απόδειξης πληρωμής της πρώτης δόσης των διδάκτρων του εξαμήνου, πάντοτε πριν από την έναρξη της κατάρτισης κάθε εξαμήνου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης.

Σε περιπτώσεις ανανέωσης της εγγραφής μετά την έναρξη της κατάρτισης του νέου εξαμήνου, καταχωρούνται και προσμετρώνται για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των καταρτιζομένων οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επανεγγραφής, εφόσον τούτο οφείλεται σε υπαιτιότητά τους.

Οριστικοποίηση λειτουργίας Τμημάτων

Τα τελικά στοιχεία εγγραφών / ανανεώσεων εγγραφής ανά ειδικότητα και Ι.Ε.Κ. προωθούνται από τις Διοικήσεις των Ι.Ε.Κ. στις Υπηρεσιακές Μονάδες Δ.Β.Μ. των Περιφερειών, όπου ελέγχεται η επάρκεια του αριθμού των καταρτιζομένων ανά Τμήμα και αποφασίζεται από τον Περιφερειάρχη η λειτουργία ή όχι των προτεινόμενων από τα Ι.Ε.Κ. τμημάτων.

Εάν κάποιο από τα τμήματα αποφασιστεί να μην λειτουργήσει, τότε σε συνεργασία με το Ι.Ε.Κ. ή / και με τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας ενημερώνονται οι εγγραφέντες και διευθετούνται οι αλλαγές (μετακίνηση εγγραφέντων μεταξύ Ι.Ε.Κ., ένταξη εγγραφέντων σε άλλες ειδικότητες, επιστροφή χρημάτων).

Κρητήρια Επιλογής

Εγγραφή ΙΕΚ Σερρών
 1. Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο ΙΕΚ. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.
 2. Η τεκμηριωμένη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακή εμπειρία, σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα ως εξής:
  Για προϋπηρεσία τριών (3) μηνών δύο (2) μόρια.
  2.Για προϋπηρεσία έξι (6) μηνών τρία (3) μόρια.
  3.Για προϋπηρεσία εννέα (9) μηνών τέσσερα (4) μόρια.
  4.Για προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών έξι (6) μόρια.
 3. Η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου καταρτιζομένου με την ημερομηνία αποφοίτησης του από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως ακολούθως:
  Για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία αποφοίτησης δέκα (10) μόρια.
  2.Για διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης επτά (7) μόρια.
  3. Για διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης πέντε (5) μόρια.
  4.Για διάστημα άνω των τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης δύο (2) μόρια.
 4. Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, πέντε (5) μόρια.
 5. Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου, τρία (3) μόρια.
 6. Η ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας τρία (3) μόρια.
 7. Ειδικά οι ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια ΙΕΚ σε καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας των τμημάτων, σύμφωνα με απόφαση των Δ.Δ.Β.Μ. και με βάση τα οριζόμενα στην Υ.Α.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

Με Πληροφορίες Από: Ι.Ε.Κ. Σερρών