Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων ανά Θ.Ε. γίνεται με βάση το Τεχνικό Εγχειρίδιο Θ.Ε. και περιλαμβάνει: (α) Εξέταση προόδου, (β) Τελική εξέταση και (γ) Αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ομαδικές και ατομικές.

Εξετάσεις ΙΕΚ Σερρών

Εξετάσεις Προόδου

Σε όλες τις Θ.Ε. κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται μια εξέταση προόδου μεταξύ της 8ης και 10ης εβδομάδας κατάρτισης.

  • Τα θέματα των εξετάσεων προόδου ορίζονται από τον εκπαιδευτή.
  • Η μέγιστη διάρκεια κάθε εξέτασης προόδου είναι δύο (2) ώρες.
  • Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους.

Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζομένου από εξέταση προόδου για αποδεικνυόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, η διοίκηση του Ι.Ε.Κ. αποφασίζει για την εξέταση του καταρτιζομένου κατά τη διάρκεια επόμενης διδασκαλίας ή σε χρόνο και τόπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή.

Η βαθμολογία της εξέτασης προόδου, μαζί με τα γραπτά, αποδεικτικά της βαθμολόγησης, κατατίθενται στη γραμματεία του Ι.Ε.Κ., μέχρι την τελευταία ημέρα της 10ης εβδομάδας κατάρτισης του εξαμήνου. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση της βαθμολογίας τους με ευθύνη της διοίκησης του Ι.Ε.Κ., οποία μεριμνά και για τη διαχείριση ενδεχόμενων διαφωνιών.

Τελικές Εξετάσεις

Εξετάσεις ΙΕΚ Σερρών

Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές εξετάσεις (Τ.Ε.) σε κάθε Θ.Ε. Ο τρόπος διεξαγωγής της (Τ.Ε.) για κάθε Θ.Ε. καθορίζεται από το Τεχνικό Εγχειρίδιο. Τα θέματα των τελικών εξετάσεων ορίζονται από τον εκπαιδευτή. Η διάρκεια κάθε εξέτασης προόδου είναι δύο (2) ώρες.

Καταρτιζόμενος, που απουσιάζει από τελική εξέταση Θ.Ε. για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση του Ι.Ε.Κ. μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, πάντοτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Η διοίκηση του Ι.Ε.Κ. σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή, εισηγείται στην Υπηρεσιακή Μονάδα Δ.Β.Μ. της Περιφέρειας:

Την εξέταση του καταρτιζομένου αυτού κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, εφόσον υφίσταται δυνατότητα μεμονωμένης εξέτασης, ή την εξέτασή του σε επόμενη εξεταστική περίοδο χωρίς υποχρέωση επαναπαρακολούθησης της ή των Θ.Ε., από την τελική εξέταση των οποίων απουσίασε και χωρίς δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης του σε επόμενο διδακτικό εξάμηνο.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και:

  1. Ειδικότητες ΙΕΚ Σερρών Part 1
  2. Βασικοί Κανονισμοί ΙΕΚ
  3. Σπουδές στο ΙΕΚ Σερρών

Με Πληροφορίες Από: ΙΕΚ Σερρών