Όλοι οι φοιτητές δικαιούνται να αιτηθούν μετεγγραφή σε ίδιο τμήμα, διαφορετικού πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού ιδρύματος στη χώρα.

Στο άρθρο θα βρεις όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για τη διαδικασία αίτησης μετεγγραφής!

Μετεγγραφές Φοιτητών

Η μετεγγραφή παρέχει τη δυνατότητα μετακίνησης του φοιτητή από τη σχολή στην οποία φοιτά, σε μία άλλη σχολή (ίδιου ακριβώς αντικειμένου) στην υπόλοιπη χώρα. Από όλες τις σχολές εξαιρούνται τα ιδρύματα Αττικής και Θεσσαλονίκης λόγω κορεσμού.

Θεωρητικά δικαιούνται να αιτηθούν μετεγγραφή όλοι οι φοιτητές. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ορισμένα κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται ανάλογα με την βαρύτητά τους, βάσει των οποίων πραγματοποιείται η τελική επιλογή. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:

 • Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογένειας να μην ξεπερνά τα 3.000 ευρώ (5 μόρια)
 • Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογένειας να μην ξεπερνά τα 6.000 ευρώ (4 μόρια)
 • Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογένειας να μην ξεπερνά τα 9.000 ευρώ (3 μόρια)
 • Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους 2 γονείς (3 μόρια)
 • Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (2 μόρια)
 • Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από έναν γονέα (1 μόριο)
 • Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (1 μόριο)
 • Ο δικαιούχος να είναι τέκνο άγαμης μητέρας (1 μόριο)
 • Ο δικαιούχος να έχει αδελφό/φή που σπουδάζει

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την αίτηση

Μετεγγραφές Φοιτητών

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να παραπέμψει ο δικαιούχος στην γραμματεία του τμήματός του είναι τα εξής:

 • Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής
 • Βεβαίωση εγγραφής στο τμήμα προέλευσης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα
 • Πιστοποιητικό Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνου Ελλάδας
 • Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών έχει αδελφό/ή που σπουδάζει παράλληλα προσκομεί ακόμη: βεβαίωση σπουδών του αδελφού, υπεύθυνη δήλωση του αδελφού πως δεν είναι κάτοχος άλλου πτυχίου ή τίτλου σπουδών και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων
 • Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλήνιες, στην περίπτωση πολυδύμων
 • Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), όπου αναγνωρίζονται περιπτώσεις άνω του 67% αναπηρίας.
 • Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, με σφραγίδα του διευθυντή κλινικής και πλήρη έκθεση ανάλυσης ασθενείας.

Αμοιβαία Μετεγγραφή

Μετεγγραφές Φοιτητών

Η αμοιβαία μετεγγραφή, αφορά την ταυτόχρονη μετακίνηση 2 φοιτητών στα αντίστοιχα τμήματά τους. Η διαδικασία αυτή, απαιτεί την συνεργασία 2 φοιτητών, ενώ τη δικαιούνται όλοι οι φοιτητές ανεξάρτητα από οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Εξαιρούνται και πάλι τα τμήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Η βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της αμοιβαίας μετεγγραφής, είναι οι 2 σπουδαστές να φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο. Η διαδικασία που ακολουθείται για την υποβολή αίτησης ενέχει τα εξής βήματα:

 • Υποβολή κοινής αίτησης στις αντίστοιχες σχολές
 • Κατάθεση βεβαίωσης εγγραφής στο τμήμα προέλευσης και κοινή αίτηση των δύο ενδιαφερόμενων φοιτητών για αμοιβαία μετεγγραφή που υποβάλλεται στα αντίστοιχα τμήματα.

Η τελική απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του τμήματος του πανεπιστημίου ή του ακαδημαϊκού συμβουλίου.

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

Δραστηριότητες Στο Πανεπιστήμιο

Erasmus: Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών

Φοιτητικά Συγγράμματα: Πλατφόρμα Εύδοξος

Με Πληροφορίες Από: Υπουργείο Παιδείας