Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τα τμήματα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ

Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες. Αυτό προέκυψε από τη συγχώνευση του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Σερρών με έδρα τις Σέρρες και του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Σερρών με έδρα τις Σέρρες σύμφωνα με το ΦΕΚ 136/A’/5.6.2013 του σχεδίου Αθηνά για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στο ίδιο τμήμα θα ενσωματωθεί και το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου (http://la.teikav.edu.gr/la2) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης – με έδρα τη Δράμα – μέχρι και το 2018 (Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Φοιτητές).

Το Τμήμα περιλαμβάνει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

1.Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Η οποία έχει και δύο κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

 • Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε.
 • Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε.

2.Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ

Oι κατευθύνσεις επιλέγονται από τους ίδιους τους υποψηφίους πριν από την εγγραφή τους στο τμήμα. Για τον λόγο αυτό ονομάζονται εισαγωγικές. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους στη συμπλήρωση της δήλωσης επιλογής (κάθε κατεύθυνση έχει τον δικό της Κωδικό Σχολής).

Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ που προέκυψε από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του.

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Πολιτικοί Μηχανικοί

Η κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη του Τεχνολόγου Μηχανικού Δομικών Έργων. Επίσης, να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη. Τέλος, να εκπαιδεύει νέους Τεχνολόγους Μηχανικούς Δομικών Έργων υψηλής ποιοτικής στάθμης.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες για να μπορούν:

 • Nα απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος. Είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών επιχειρήσεων, Οργανισμών και Υπηρεσιών.
 • Nα εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους στην άσκηση του επαγγέλματός τους.
 • Να μπορούν να ασκήσουν με επάρκεια οποιεσδήποτε επαγγελματικές δραστηριότητες σύμφωνα με το αντικείμενό τους.

Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

Μηχανικοί Τοπογράφοι

Το αντικείμενο σπουδών της κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου και συγκεκριμένα τη δημιουργία και ενημέρωση του κατάλληλου υπόβαθρου με χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και μεθόδων, με στόχο την αξιοποίηση του σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας, χωροταξίας, κτηματολογίου, γεωργικής ανάπτυξης, με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και αρωγό την πληροφορική.

Οι σπουδές στην κατεύθυνση αυτή αποσκοπούν στην κάλυψη ιδίως των ακολούθων τομέων της επιστήμης της Γεωπληροφορικής:

 • Δημιουργία, ενημέρωση χαρτογραφικού υπόβαθρου
 • Διαχείριση πληροφοριών χώρου.

Η κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους και την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της κατεύθυνσης, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ – Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, απασχολείται σε:

 • Μελέτες τοπογραφίας
 • Προσέγγιση του αγροτικού χώρου (άρδευση, διανομή, αναδασμός)
 • Χαρτογραφική υποδομή και θεματικούς χάρτες
 • Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες
 • Συγκοινωνιακές μελέτες
 • Υδραυλικές μελέτες
 • Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα χαρτογραφικής υποδομής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα

Πληροφορίες Τμήματος

 • Πρόεδρος Τμήματος
  Δρ. Κολιόπουλος Παναγιώτης
  Καθηγητής
  Τηλ: +30 23210 49315
  Email: kolio@teicm.gr
 • Γραμματεία Κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχ/κών ΤΕ
  Χούνου Βάσω
  Τηλ: +30 23210 49151
  Fax: +30 23210 49154
  Email: tpde@teicm.gr
 • Γραμματεία Κατεύθυνσης Μηχ/κών Τοπογραφίας & Γεωπληρ/κής ΤΕ
  Θεοδωρίδης Ηρακλής
  Τηλ: +30 23210 49107
  Fax: +30 23210 49154
  Email: dpt_geomatics@teicm.gr
 • Διεύθυνση
  Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
  Τέρμα Μαγνησίας
  62124 Σέρρες
 • Ιστοσελίδα Τμήματος

Μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα:

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Τμήμα Σχεδιασμού Kαι Τεχνολογίας Ένδυσης

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Εκτύπωσε Την Βεβαίωση Σπουδών Σου

Με Πληροφορίες Από: www.teicm.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here