Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2014-2020, με ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης στις 01-04-2018, να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και σε πρωτότυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

1. Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός τους, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έναρξη Π.Α (εις διπλούν) μία για το Γραφείο Πρακτικής & μία για τον Φορέα Υποδοχής.
2. Έντυπα αίτησης Πρακτικής Άσκησης http://www.teicm.gr/praktikiaskisi/entry-forms (κατεβάστε τα έντυπα εδώ).
3. Αναλυτική Βαθμολογία.
Η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στo επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5000386 από την Δευτέρα 12.02.2018 έως και την Τρίτη 13.03.2018.
Αιτήσεις, μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές.

Θέσης Πρακτικής Και Χρηματικό Ποσό

Θέσης Πρακτικής Και Χρηματικό Ποσό

Το Πρόγραμμα θα επιδοτήσει για το τρέχον εξάμηνο 88 θέσεις Π.Α. Η επιδότηση είναι κοινή για όλα τα Τμήματα και ορίζεται στο ποσό των 1.680,00€ συνολικά για το 6μήνο Πρακτικής Άσκησης (280,00€/μήνα)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 11 θέσεις

 • Επιδοτούμενες θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα 7 θέσεις
 • Επιδοτούμενες θέσεις στο Δημόσιο Τομέα 4 θέσεις

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, 9 θέσεις

 • Επιδοτούμενες θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα 7 θέσεις
 • Επιδοτούμενες θέσεις στο Δημόσιο Τομέα 2 θέσεις

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, 25 θέσεις.

 • Επιδοτούμενες θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα 19 θέσεις
 • Επιδοτούμενες θέσεις στο Δημόσιο Τομέα 6 θέσεις

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 15 θέσεις

 • Επιδοτούμενες θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα 11 θέσεις
 • Επιδοτούμενες θέσεις στο Δημόσιο Τομέα 4 θέσεις

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, 10 θέσεις

 • Επιδοτούμενες θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα 6 θέσεις
 • Επιδοτούμενες θέσεις στο Δημόσιο Τομέα 4 θέσεις

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων 9 Θέσεις

Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) 4 θέσεις

 • Επιδοτούμενες θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα 3 θέσεις
 • Επιδοτούμενες θέσεις στο Δημόσιο Τομέα 1 θέσεις

Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη ) 5 θέσεις

 • Επιδοτούμενες θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα 4 θέσεις
 • Επιδοτούμενες θέσεις στο Δημόσιο Τομέα 1 θέσεις

Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ξεπεράσει τις εγκεκριμένες θέσεις ανά Τμήμα, για την επιλογή θα υπάρξουν κριτήρια αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα της παρούσης ανακοίνωσης
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις ανά Τμήμα, εντός της προθεσμίας, οι εναπομένουσες κενές θέσεις θα καλυφθούν από τα άλλα Τμήματα του ΤΕΙ Κ.Μ αναλογικά.

Οδηγίες Για Τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης

Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή).

Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ. Ο κωδικός θέσης συμπληρώνεται στο έντυπο Βεβαίωση Αποδοχής και Απασχόλησης για τον κάθε φοιτητή/τρια που
επιθυμούν να απασχολήσουν.

Κριτήρια Επιλογής Ασκουμένων

Κριτήρια Επιλογής Ασκουμένων

Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Εξάμηνο σπουδών
8o, 9o, 10o, 11o, 12o
Μόρια 100 90 80 70 65 60
Επιδόσεις στα μαθήματα (Βαθμός * 10 μόρια)
Διακρίσεις σπουδών-Υποτροφίες (κάθε διάκριση σπουδών/υποτροφία * 25 μόρια)

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Άποροι γονείς, δηλαδή δικαιούχοι με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πριμοδοτούνται με 20
μόρια συσωρευτικά. Στην κατηγορία αυτή, εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι άποροι
γονείς και οι φοιτητές που είναι προστατευόμενα μέλη άπορων γονέων.
Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πριμοδοτούνται με 10 μόρια συσωρευτικά. Στην κατηγορία
αυτή, εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι: πρόσφυγες/παλιννοστούντες, Ρομά,
απεξαρτημένα άτομα

Γ. ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑμεΑ
Μονοπρόσωπη οικογένεια με προστατευόμενα ανήλικα. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι
φοιτητές που είναι οι ίδιοι γονείς μονοπρόσωπης οικογένειας.
Επισήμανση: Για να γίνει χρήση των παραπάνω κριτηρίων, ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζει ο νόμος για την κάθε περίπτωση.

Πηγή: www.teicm.gr