Πρόκειται για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2017, η οποία δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΣΕΠ αρ. 40/2017 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 Εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη ΑΣΕΠ για την πλήρωση μέσω γραπτού διαγωνισμού 548 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 418 Εφοριακών και 130 τελωνειακών, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Αιτήσεις συμμετοχής

Αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 3 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη μέχρι και τις 18 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.
Ο διαγωνισμός θα είναι γραπτός.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του, το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως, με ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ. Τα θέματα θα μεταδοθούν στα εξεταστικά κέντρα με το σύστημα Vertical Blanking Internal (V.B.I.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο.

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτώς στα ακόλουθα μαθήματα:

1. Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων
Περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία στο πλαίσιο της οποίας πέρα από τη γνώση και την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας θα εξεταστεί και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο ή κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους.

2. Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο
Έννοια και φύση των φόρων. Διακρίσεις των φόρων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αμέσων και εμμέσων φόρων. Διάρθρωση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα. Επιδιώξεις και στόχοι της φορολογικής πολιτικής.
Κατανομή του φορολογικού βάρους. Αντιδράσεις φορολογουμένων (φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, μετακύληση εμμέσων φόρων). Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Περί δημοσίου προϋπολογισμού γενικά. Ανάλυση δαπανών και εσόδων. Δημοσιονομική και φορολογική πολιτική στον προσδιορισμό.
Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού. Απολογισμός και γενικός ισολογισμός. Γενικά περί διαδικασίας είσπραξης δημοσίων εσόδων και διοικητικής εκτέλεσης. Έννοια, είδη και κανόνες πιστώσεων. Ανάληψη δημοσίων δαπανών και προληπτικός έλεγχος αυτών. Ελεγκτικό Συνέδριο. Συμβάσεις προμηθειών και δημοσίων έργων.

3. Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων
Γενική λογιστική. Λογιστικές πράξεις τέλους χρήσεως. Ισολογισμός – αποτελέσματα και διάθεση αποτελεσμάτων. Λογιστική εταιριών. Γενικά περί βιομηχανικής λογιστικής. Κόστος – κοστολόγηση. Γενικά περί ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου. Λογιστικά βιβλία και στοιχεία κατά τον κώδικα φορολογικών στοιχείων. Ελεγκτική Επιχειρήσεων.

4. Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική
Στατιστικές μονάδες. Στατιστικά γνωρίσματα και Μεταβλητές. Κατανομές συχνοτήτων. Απόλυτη και σχετική συχνότητα. Ιστογράμματα. Αθροιστικές κατανομές συχνοτήτων. Μέτρα θέσης. Μέτρα απόκλισης. Άλλες παράμετροι κατανομών συχνοτήτων. Παράμετροι κατανομών. Κοινές κατανομές και διάφορες προτάσεις γύρω από τη μέση τιμή και διακύμανση. Έλεγχος Υποθέσεων. Τυπικές Στατιστικές Μέθοδοι Ελέγχου Υποθέσεων. Παραμετρικοί – Μη παραμετρικοί έλεγχοι. Ανάλυση διακύμανσης. Συσχέτιση. Θεωρία Πιθανοτήτων. Παλινδρόμηση.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα.